Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Przegląd instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym

Redakcja Pressland

Każdy właściciel domu jednorodzinnego przynajmniej raz na 5 lat powinien dokonać przeglądu instalacji elektrycznej w domu. Okresowe przeglądy i pomiary zapewniają bezpieczeństwo domownikom oraz sprawiają, że instalacja będzie niezawodna. Można też będzie na bieżąco zajmować się usterkami, jeśli takie zostaną stwierdzone.

Przegląd instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym
Przegląd instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym
Fot.: shutterstock

Kontrole uregulowane prawnie

Jeszcze przed oddaniem do użytku wszystkie instalacje elektryczne muszą być poddane wnikliwym oględzinom fachowców oraz pomiarom. Wymaga tego ustawa o prawie budowlanym z 2017 roku. Dodatkowo, właściciel budynku ma obowiązek kontroli instalacji elektrycznej nie rzadziej niż raz na 5 lat. Celem takiego przeglądu jest sprawdzenie stanu technicznego oraz przydatności budynku do użytkowania. Jeśli dojdzie do zdarzeń takich jak powodzie, czy silne wiatry to kontrola musi być również przeprowadzona, od razu po ustąpieniu zjawiska pogodowego. O ile doszło do uszkodzenia budynku lub istnieje wysokie ryzyko, że został on uszkodzony to kontrola powinna być wykonana bezzwłocznie.

W innym przypadku może dojść do narażenia zdrowia i życia ludzi, obniżenia bezpieczeństwa przebywania w budynku oraz zagrożenia dla środowiska. Konieczność posiadania aktualnych badań instalacji jest niezbędna również po to, aby można było uzyskać odszkodowanie w przypadku pożaru lub zalania.

Obowiązek zapewnienia wymaganego stanu technicznego co do instalacji i urządzeń elektrycznych spoczywa na: dostawcy energii elektrycznej w zakresie przyłącza, złącza i liczników znajdujących się w budynku; właścicielu lub zarządcy budynku w zakresie oprzewodowania oraz na użytkowniku lokalu w zakresie łączników instalacyjnych, gniazd wtyczkowych i innych urządzeń elektrycznych.

Oględziny i pomiary

Przeprowadzone oględziny i pomiary mają za zadanie ustalić, czy urządzenia elektryczne są wykonane i zainstalowane prawidłowo. Podczas oględzin sprawdza się, czy żadne przewody nie są zagrożeniem dla mieszkańców, czy kontakty są dobrze przymocowane, czy gniazdka są w odpowiednich odległościach od natrysków i wanien kąpielowych. Istotne jest również to, aby skontrolować, czy urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia dla materiałów znajdujących się w pobliżu. Po skończonych oględzinach elektryk dokonuje najważniejszych pomiarów. To cztery czynności, które muszą być wykonane, aby bezbłędnie ocenić stan instalacji.

Jednym z pierwszych pomiarów jest pomiar skuteczności ochrony przewodów przed spięciem lub zwarciem jakie następują po przekroczeniu wartości prądu, na przykład 10 A. Pomiar ten odbywa się poprzez szybkie wyłączenie zasilania. Urządzeniami zabezpieczającymi przed zwarciem są wyłącznik nadmiarowo – prądowy lub wkładka topikowa.

Drugi pomiar to pomiar skuteczności przeciwpożarowej. W tym przypadku sprawdza się, czy urządzenie zabezpieczające jakim jest wyłącznik różnicowo – prądowy odłączy zasilanie jeśli dojdzie do pojawienia się napięcia na metalowej obudowie urządzenia takiego jak pralka lub lodówka.

Trzeci pomiar to pomiar rezystancji izolacji. Dzięki niemu, można przekonać się, czy izolacja przewodów w instalacji elektrycznej jest na odpowiednio wysokim poziomie. Zbyt niska wartość rezystancji izolacji wpływa na wadliwe działanie wyłączników przeciwpożarowych.

Ostatnim z ważnych pomiarów w zakresie instalacji elektrycznej jest badanie wyłączników różnicowo – prądowych, polegające na sprawdzeniu działania wyłączników przeciwpożarowych, mających na celu odłączenie zasilania podczas porażenia człowieka prądem elektrycznym.

Po wykonaniu wszystkich pomiarów elektryk sporządza protokół zawierający informacje z oględzin i badań oraz uzupełniony o zestawienie istotnych wyników co do odchyleń od norm i przepisów. W raporcie dokładnie wypisane są części izolacji o jakie chodzi. Oczywiście, pomiary i protokół muszą być wykonane przez fachowca posiadającego odpowiednie uprawnienia, czyli wykazującego świadectwo kwalifikacyjne.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną za wykonanie wszystkich czynności w obrębie instalacji elektrycznej.

Skomentuj:

Przegląd instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym