Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Media w domu: woda

tekst Marek Żelkowski

Przyłącze wodociągowe to przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją domu. Do sieci w ulicy odcinek ten podłącza się, stosując trójnik lub nawiertkę. W budynku rura przyłącza kończy się wodomierzem. Miejsce jego usytuowania powinno być łatwo dostępne do montażu i demontażu oraz wygodne do odczytu. Procedura przyłączenia budynku do sieci wodociągowej może trwać nawet 8 miesięcy (a w niektórych sytuacjach dłużej).

Podłączenie domu do wodociągu odbywa się na wniosek i koszt właściciela domu. Do wykonania przyłącza stosuje się zwykle rury z tworzywa HDPE
Podłączenie domu do wodociągu odbywa się na wniosek i koszt właściciela domu. Do wykonania przyłącza stosuje się zwykle rury z tworzywa HDPE
Fot. Krzysztof Zieliński

Jakie formalności są konieczne?

Wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza składa się w biurze obsługi klienta lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. W dokumencie należy zadeklarować m.in. zapotrzebowanie odbiorcy na wodę. Pomagają je określić pracownicy biura obsługi klienta. Następnie należy uzyskać w państwowych zasobach geodezyjnych (starostwo) aktualną mapę geodezyjną nieruchomości z naniesionymi elementami uzbrojenia poziomego pod powierzchnią ziemi. Mapę oraz warunki techniczne przedkłada się osobie z uprawnieniami do wykonywania projektów przyłączy. Potem projekt przyłącza składa się do Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej. Jeśli nie ma kolizji z uzbrojeniem podziemnym, wydawane jest tzw. uzgodnienie pozytywne.

Uzyskaną dokumentację składa się w lokalnym przedsiębiorstwie wodociągowym, gdzie sprawdzana jest zgodność zaproponowanego rozwiązania z warunkami technicznymi (warto, aby dokumenty trafiły również do lokalnego zarządu dróg). Kolejny krok to podpisanie umowy z firmą, która zajmie się wykonaniem przyłącza według projektu. Nie wolno jej jednak przeprowadzać prac związanych z bezpośrednim podłączeniem przyłącza do sieci. Ta czynność należy do przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowego. Wykonawca zgłasza do zakładu wodociągowego gotowość do odbioru technicznego. Rodzaj dokumentacji na tym etapie określa zakład wodociągowy. Wydelegowany inspektor techniczny dokonuje odbioru powykonawczego.

Zgodnie z przepisami za budowę i utrzymanie urządzeń wodociągowych oraz sieci odpowiada przedsiębiorstwo zaopatrujące dany teren w wodę
Zgodnie z przepisami za budowę i utrzymanie urządzeń wodociągowych oraz sieci odpowiada przedsiębiorstwo zaopatrujące dany teren w wodę
Fot. archiwum MPWiK Bydgoszcz

Protokół odbioru końcowego podpisywany jest przez inwestora, wykonawcę oraz przedstawiciela wodociągów. Wykonane przyłącze musi być zinwentaryzowane geodezyjnie. Inspektor uzgadnia termin zamontowania wodomierza – jest on własnością zakładu i montaż odbywa się na jego koszt. Jednocześnie inwestor zawiera z zakładem umowę o dostarczenie wody do nieruchomości.

22187097 https bi
Fot. Rafał Polak-Kuchta

Ile to kosztuje?

Niektóre podane poniżej ceny mogą różnić się w poszczególnych gminach i to nawet znacznie. Działalność przedsiębiorstw wodociągowych regulowana jest bowiem prawem miejscowym, a umowa wykonawcza podlega prawom rynkowym.

Przykładowe koszty:

wydanie warunków wykonania przyłącza – 80 zł;
mapka – od 250 do 400 zł;
projekt przyłącza – 1000 zł;
uzgodnienie w wodociągach – 80 zł;
odbiór przyłącza przez inspektora – 100 zł;
wykonanie przyłącza – średnio 3000 zł (przyłącze o długości do 10 m, ułożone na głębokości 2,5 m);
podłączenie do sieci – 800 zł (nawiertka).

Zapisz

    Więcej o:

Skomentuj:

Media w domu: woda