Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Ubezpieczenia ryzyk w budownictwie

Redakcja Pressland

Ubezpieczenia budowlane, nazywane również ubezpieczeniem ryzyk budowlanych gwarantuje ochronę ubezpieczeniową podczas realizacji inwestycji budowlanych. Osoby wchodzące w skład beneficjentów powinny zapoznać się z elementami składającymi się na ubezpieczenie budowlane, by później móc wytypować najkorzystniejszą ofertę na rynku.

Ubezpieczenia ryzyk w budownictwie
Ubezpieczenia ryzyk w budownictwie
Fot. shutterstock

Elementy ubezpieczenia budowlanego

Każdy wykonawca bierze odpowiedzialność za teren budowy, od momentu w jakim go przejął. Jego odpowiedzialność dotyczy całego terenu budowy, jak i szkód mogących powstać w czasie objętym realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec osób trzecich oraz wobec inwestora zgodnie z przepisami ogólnymi Kodeksu Cywilnego. Wykonawca lub inwestor to osoby, które zobligowane są do zawarcia ubezpieczenia robót budowlanych, określanego jako CAR – ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy. Ma to na celu ochronę własnego majątku. Ochroną ubezpieczeniową objęte mogą zostać: budynki, obiekty takie jak konstrukcje żelbetowe, zbiorniki, mosty, drogi, ramy, porty, nadbrzeża, doki, tunele lub prace ziemne związane z niwelacją terenu lub z wykopami. Do ubezpieczenia może też zostać zgłoszony pojedynczy kontrakt na prace budowlane albo montażowe.

Beneficjentami CAR mogą być: zleceniodawca, inwestor, wykonawca generalny bądź firma zarządzająca konkretnym projektem. Przedmiotem ubezpieczenia są natomiast wszystkie prace związane z przygotowaniem oraz z wykonaniem projektu, a także z budową i montażem wskazanego obiektu. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są: prace przygotowawcze i pomocnicze, prace stałe i tymczasowe oraz materiały wykorzystywane w kontrakcie.

Zakres ubezpieczenia budowlanego podzielony jest na dwie sekcje. Sekcja I dotyczy ubezpieczenia szkód materialnych. II sekcja dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenia szkód materialnych dotyczą wszystkich ryzyk fizycznej utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia. Dotyczy to na przykład szkód powstałych w wyniku przypadkowych i nieprzewidzianych zdarzeń: pożarów, uderzeń pioruna, wybuchów, upadku samolotu, zalania, skutków akcji ratunkowej, powodzi, deszczów nawalnych, śnieżyc, lawin, wichur, zapadania się lub osuwania gruntu, osuwania się skał, włamań, kradzieży, złego wykonawstwa, aktów wandalizmu oraz błędów ludzkich. Z kolei, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmują wyłącznie odpowiedzialność deliktową, czyli powstałą na skutek czynu niedozwolonego. Nie dotyczy to odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania kontraktu.

Kompleksowe ubezpieczenia prac budowlanych

Na rynku ubezpieczeń pojawia się coraz więcej rozwiązań, związanych z zastosowaniem kompleksowych ubezpieczeń prac budowlanych. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują atrakcyjne rozwiązania dzięki jakim mogą przyciągnąć do siebie klientów.

Dodatkową ochronę można rozszerzyć na: sprzęt i wyposażenie budowlane, maszyny budowlane, koszty usunięcia pozostałości po konkretnej szkodzie, odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich, czy mienie otaczające. Ubezpieczenie ryzyk budowlanych w branży ubezpieczeniowej określane jest jako All – Risk, co oznacza, że dotyczy ochrony szkód materialnych w ubezpieczonym mieniu, jakie powstały na skutek zdarzeń losowych, z wyjątkiem takich, które kategorycznie wyłączone są z zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Zakres ten można zmieniać, podczas dołączenie klauzul dodatkowych.

Jest to uzależnione od indywidualnych potrzeb ubezpieczanego. Beneficjenci mogą także zdecydować się na zawarcie umowy generalnej. Może ona mieć formę otwartego pokrycia. Open Cover obejmuje kontrakty na uzgodnionych warunkach, z zastrzeżeniem wcześniejszego zgłoszenia każdego kontraktu. Umowa generalna może przyjąć także formę umowy obrotowej, gdzie ubezpieczeniem objęte są wszystkie kontrakty mieszczące się w zakresie umowy. Wtedy nie trzeba ich indywidualnie zgłaszać.

Ochrona ubezpieczeniowa trwa od momentu rozpoczęcia robót albo od momentu rozładowania ubezpieczonego mienia na terenie budowy. Wygaśnięcie umowy następuje wtedy, gdy obiekt zostaje oddany do eksploatacji.

Skomentuj:

Ubezpieczenia ryzyk w budownictwie