Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Hałas w domu: co mówią o nim przepisy

Małgorzata Krośnicka

Wymagania izolacyjności akustycznej poszczególnych elementów budynków określają przepisy techniczno-budowlane i właściwe normy.

Polskie normy nie są szczególnie rygorystyczne, jeśli chodzi o izolację dźwiękową. Skutki najczęściej odczuwają mieszkańcy domów wielorodzinnych, ale i w jednorodzinnych - jeśli nie znajdują się w cichej okolicy - hałas bywa dużym problemem.
Polskie normy nie są szczególnie rygorystyczne, jeśli chodzi o izolację dźwiękową. Skutki najczęściej odczuwają mieszkańcy domów wielorodzinnych, ale i w jednorodzinnych - jeśli nie znajdują się w cichej okolicy - hałas bywa dużym problemem.
Fot.: shutterstock berna namoglu

Obowiązującym zbiorem przepisów techniczno-budowlanych jest aktualne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nimi zarówno dom, jak i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby poziom hałasu, na który będą narażeni jego użytkownicy lub ludzie znajdujący się w sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach.

 

Prawo budowlane

1. PN-B-02151-3:2015 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych”.

2. PN-87/B-02151.02 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku A w pomieszczeniach” (w trakcie nowelizacji).

Określają one dopuszczalne warunki poziomu hałasu zewnętrznego w budynkach mieszkalnych. W ciągu dnia dopuszczalny poziom w pokoju to 35 dB, natomiast w nocy (w godzinach 22-6) – 25 dB. W budynkach mieszkalnych przegrody zewnętrzne i wewnętrzne oraz ich elementy powinny mieć izolacyjność akustyczną na poziomie podanym w polskiej normie dotyczącej wymaganej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Wymagania odnoszą się do izolacyjności:

1. ścian zewnętrznych, stropodachów, ścian wewnętrznych, okien w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych oraz drzwi w przegrodach wewnętrznych – od dźwięków powietrznych,

2. stropów i podłóg – od dźwięków powietrznych i uderzeniowych,

3. podestów i biegów klatek schodowych w obrębie lokali mieszkalnych – od dźwięków uderzeniowych.

Prowadzone w budynku przewody i kanały instalacyjne (w tym kanały wentylacyjne) nie mogą powodować pogorszenia izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami poniżej wartości wynikających z wymagań zawartych w polskiej normie dotyczącej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych.

W budynku mieszkalnym wielorodzinnym:

1. izolacja akustyczna stropów międzymieszkaniowych powinna zapewniać odpowiednie właściwości akustyczne, dzięki którym przenoszenie dźwięków powietrznych i uderzeniowych przez stropy będzie ograniczone, bez względu na rodzaj zastosowanej nawierzchni podłogowej;

2. należy unikać takich układów funkcjonalnych, przy których pomieszczenia sanitarne jednego mieszkania przylegają do pokoju sąsiedniego mieszkania; jeżeli to wymaganie nie zostanie spełnione, ściana międzymieszkaniowa oddzielająca pokój jednego mieszkania od pomieszczenia sanitarnego i kuchni sąsiedniego mieszkania, do której są mocowane przewody i urządzenia instalacyjne, musi mieć konstrukcję zapewniającą ograniczenie przenoszenia przez ścianę dźwięków materiałowych, co w szczególności można uzyskać przy zastosowaniu ściany o masie powierzchniowej nie mniejszej niż 300 kg/m2;

3. przy mocowaniu urządzeń i przewodów instalacyjnych wewnątrz mieszkania, stanowiących jego wyposażenie techniczne, należy stosować zabezpieczenia przeciwdrganiowe niezależnie od konstrukcji i usytuowania przegrody, do której są mocowane;

4. w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się lokalizowanie:

a) urządzeń obsługujących inne budynki – w pomieszczeniach technicznych,

b) zakładów usługowych wyposażonych w hałaśliwe maszyny i urządzenia,

c) zakładów gastronomicznych i innych prowadzących działalność rozrywkową – pod warunkiem zastosowania specjalnych zabezpieczeń przeciwdźwiękowych i przeciwdrganiowych, tak aby w najniekorzystniejszych warunkach ich użytkowania poziom hałasu i drgań przenikających do pomieszczeń chronionych nie przekraczał wartości dopuszczalnych określonych w polskiej normie dotyczącej dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach, zmierzonych zgodnie z polską normą dotyczącą metody pomiaru poziomu dźwięku w pomieszczeniach, oraz określonych w polskiej normie dotyczącej oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail. Zobacz PRZYKŁAD.

    Więcej o:

Skomentuj:

Hałas w domu: co mówią o nim przepisy