Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Dom na zgłoszenie

Małgorzata Kapelusiak, prawnik

Dom na zgłoszenie? Pozwolenie na budowę nie zawsze jest wymagane. Są sytuacje, kiedy można budować obiekty po samym tylko zgłoszeniu tego faktu we właściwym organie, a niekiedy nawet bez konieczności tego zgłoszenia.

Jeśli budujemy wiatę do 25 m2, wówczas wystarczy tylko zgłoszenie
Jeśli budujemy wiatę do 25 m2, wówczas wystarczy tylko zgłoszenie
Rys. Małgorzata Ślińska

Dom na zgłoszenie

Budowa bez zezwolenia dotyczy tylko tych budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją, czyli mają one zachowane wymogami prawa standardowe odległości od granic sąsiadów (więcej o wymaganych odległościach od granic działki czytaj tutaj). W sytuacji, kiedy odległości te są mniejsze, inwestor nadal będzie musiał starać się o pozwolenie na budowę.

Obowiązek wyznaczenia tego obszaru spoczywa na projektancie domu (do tej pory robił to właściwy miejscowo urząd), który umieszcza tę informację w projekcie dokumentacji budowlanej.

Ujednolicono i jasno wypunktowano wszystkie przypadki, kiedy pozwolenie na budowę nie jest wymagane i możliwa
jest budowa na zgłoszenie. Poszerzono też zakres prac, które nie wymagają ani pozwolenia, ani zgłoszenia.
Dla nas, inwestorów najważniejsza informacja jest taka, że bez pozwolenia i zgłoszenia będzie można budować wolno stojące parterowe budynki gospodarcze,: np.

 • garaże,
 • przydomowe ganki,
 • oranżerie i np. tarasy.

Do tych obiektów zaliczają się też wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m² (sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m² powierzchni działki) oraz altany do 35 m² (przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki).

Uwaga! Nadal jednak utrzymano konieczność zgłoszenia budowy budynku rekreacji indywidualnej, czyli domku letniskowego.

Zgłoszenie czy pozwolenie

Po sprawdzeniu planu pora na spełnienie wymagań określonych przez prawo budowlane. 

Dom tylko na zgłoszenie

Obecnie obowiązujące przepisy znacznie ułatwiają proces budowlany, pozwalając budować wolno stojące budynki
mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, bez uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, a jedynie na podstawie zgłoszenia.

Jako obszar oddziaływania należy rozumieć teren wokół budowanego domu, wyznaczony na podstawie przepisów odrębnych (warunków technicznych, jakim powinny od powiadać budynki, przepisów przeciwpożarowych, przepisów o ochronie środowiska,
ochrony zabytków czy prawa wodnego), wprowadzających ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
W każdym przypadku obszar oddziaływania będzie inny – inna będzie bowiem wielkość działki i parametry budowanego domu. Obowiązek wyznaczenia tego obszaru spoczywa na projektancie domu, informację o obszarze oddziaływania obiektu
umieszcza on w projekcie dokumentacji budowlanej.
Zgłoszenia dokonujemy w miejscowym starostwie przed rozpoczęciem robót budowlanych. Jeśli nasze przedsięwzięcie spełnia wszystkie wymagania przewidziane przepisami, będziemy mogli przystąpić do budowy Jest to tzw. „milcząca zgoda organu”
na rozpoczęcie robót.
Warto przy tym pamiętać, że prace należy rozpocząć 3 lata od dnia zgłoszenia budowy. Jeśli tego nie zrobimy, wówczas „milcząca zgoda” traci moc i w takim przypadku musimy zgłosić zamiar rozpoczęcia budowy ponownie. Wszelkie prace budowlane bez
dokonania ponownego zgłoszenia będą traktowane jak samowola budowlana.

Dom na zgłoszenie - Co robić, gdy nie ma planu?

Jeśli okaże się, że dla danego terenu planu nie ma, wówczas trzeba postarać się o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, zwane potocznie wuzetką. Do wniosku o ich wydanie trzeba dołączyć:

 • kopię mapy zasadniczej lub katastralnej w skali 1:500 bądź 1:1000; zamawiamy ją w powiatowym/miejskim ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej albo wydziale geodezji starostwa powiatowego/urzędu miasta (koszt
  to kilkadziesiąt złotych);
 • oświadczenia przedsiębiorstw sieciowych działających na danym terenie o możliwości przyłączenia do istniejącej bądź planowanej sieci uzbrojenia;
 • pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uregulowania opłaty skarbowej za jego udzielenie (17 zł) – gdy w sprawach
  związanych z inwestycją będzie nas reprezentował pełnomocnik, na przykład projektant. 


Jeśli wniosek jest kompletny i nie zawiera braków formalno-prawnych, mamy szansę na to, iż decyzja o warunkach zabudowy będzie pozytywna.

Jeśli wniosek dotyczy domu o funkcji wyłącznie mieszkalnej, wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest
bezpłatne.

Aby wybudować dom na zgłoszenie trzeba zgłosić ten fakt do właściwego starosty lub prezydenta miasta.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia trzeba dołączyć:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (gdy nie ma obowiązującego planu miejscowego),
 • w zależności od potrzeb - odpowiednie szkice lub rysunki dotyczące planowanej inwestycji. Nie jest konieczne, aby zostały one przygotowane przez osobę z uprawnieniami budowlanymi. Przy instytucji zgłoszenia nie jest wymagany projekt budowlany domku.  Pamiętać należy, że organ administracji architektoniczno-budowlanej może jednak wnieść sprzeciw, na co ma 21 dni.
  Więcej o:

Skomentuj:

Dom na zgłoszenie