Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Jaka grubość izolacji termicznej?

MP

W przypadku instalacji HVAC, załącznik nr 2 do Warunków Technicznych określa minimalne grubości izolacji termicznej o współczynniku przenikania ciepła λ = 0,035 W/mK. Pojawia się więc co najmniej kilka pytań: dla jakiej temperatury przesyłanego medium? I jaką grubość izolacji zastosować, jeśli dysponujemy materiałem o odmiennej lambdzie?

Przewody instalacji grzewczych. Jak prawidłowo określić grubość izolacji?
Przewody instalacji grzewczych. Jak prawidłowo określić grubość izolacji?
Fot. Paroc

Grubość izolacji termicznej

Podstawowym aktem prawnym na podstawie którego powinno projektować się parametry izolacji technicznych, jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu oraz ogrzewania powietrznego powinna spełniać określone wymagania graniczne. Minimalna grubość izolacji określana jest dla konkretnych rodzajów przewodów lub komponentów.

Niestety, przepisy nowelizowane kolejno w 2017 i 2021 roku, powodują często wśród projektantów i wykonawców niepewność co do doboru prawidłowej grubości izolacji. Mogą o tym świadczyć kolejne wątki na forach dyskusyjnych i liczne zapytania kierowane wprost do producentów materiałów izolacyjnych. Pierwsza z wątpliwości dotyczy temperatury, dla jakiej współczynnik przenikania ciepła izolacji powinien wynosić 0,035 W/mK.

Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, musimy odnieść się do normy PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń – Wymagania i badania odbiorcze”.
Dokument określa jednoznacznie, że podana w Warunkach Technicznych lambda izolacji odpowiada temperaturze instalacji równej 40°C.

Paweł Stankiewicz, ekspert ds. izolacji technicznych w firmie PAROC Polska
Grubość izolacji termicznej
Grubość izolacji termicznej
Fot. Paroc

Obliczanie grubości izolacji termicznej

Inną kwestią, której rozporządzenie w sprawie warunków technicznych nie określa, jest grubość izolacji termicznej w sytuacji, gdy materiał charakteryzuje się odmienną „lambdą”, niż 0,035 W/mK. Także i w tutaj informacji dostarcza norma PN-B-02421:2000, która podaje wzór do obliczenia właściwej grubości materiału:

Obliczanie grubości izolacji
Obliczanie grubości izolacji
Fot. Paroc

e - grubość izolacji określona zgodnie z WT (mm)
D - średnica zewnętrzna izolowanego przewodu (mm)
λ1 - współczynnik przewodzenia ciepła materiału w temperaturze 40°C (W/mK)

Aby sprawnie i prawidłowo dobrać właściwą grubość izolacji do konkretnego zastosowania i warunków roboczych instalacji, można również zdać się na fachową wiedzę i narzędzia kalkulacyjne producentów materiałów.

Posiadając wieloletnie doświadczenie w obszarze projektowania i wykonawstwa izolacji technicznych, oferujemy pomoc w doborze odpowiedniego rozwiązania dla rurociągów grzewczych, instalacji ciepłej wody użytkowej, systemów chłodniczych czy przewodów wentylacji i klimatyzacji – podkreśla Paweł Stankiewicz. – Projektanci i wykonawcy mogą skorzystać z profesjonalnych programów, takich jak PAROC Calculus, lub posłużyć się tabelą grubości izolacji dla różnych współczynników przewodzenia ciepła

Paweł Stankiewicz, ekspert ds. izolacji technicznych w firmie PAROC Polska
Tabela: Grubości izolacji przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych) i instalacji chłodu dla poszczególnych współczynników przewodzenia ciepła.
Tabela: Grubości izolacji przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych) i instalacji chłodu dla poszczególnych współczynników przewodzenia ciepła.
Fot. Paroc
    Więcej o:

Skomentuj:

Jaka grubość izolacji termicznej?