Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Podłączenie do gminnej sieci kanalizacyjnej

Małgorzata Kapelusiak

Chcę podłączyć się do gminnej sieci kanalizacyjnej. Gmina żąda ode mnie wybudowania na własny koszt pompy podciśnieniowej. Czy ma do tego prawo? Jakie przepisy to regulują?

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, jeśli urządzenie wybudowane przez właściciela działki spełnia wszystkie parametry techniczne, gmina musi je od niego odkupić.
Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, jeśli urządzenie wybudowane przez właściciela działki spełnia wszystkie parametry techniczne, gmina musi je od niego odkupić.
Rys. Małgorzata Ślińska
Niedawno postawiłem dom w stanie surowym. W najbliższym czasie zamierzam podłączyć się do sieci kanalizacyjnej, która jest własnością gminy. W warunkach zabudowy widnieje zapis, stanowiący, że przy posesji należy zamontować pompę podciśnieniową. Podczas wizyty w urzędzie gminy zostałem poinformowany, że koszt podłączenia do sieci gminnej i zakupu urządzenia (około 8000 zł!) spoczywa na właścicielu działki. Konsekwencją takiego postępowania będzie obarczenie mnie obowiązkiem dokonywania wszelkich napraw na własny koszt. Jest to dla mnie zupełnie niezrozumiałe z uwagi na fakt, iż sieć kanalizacyjna wraz z zamontowaną przeze mnie pompą przejdzie na własność gminy. Nie wiem, w myśl jakiego przepisu prawnego gmina żąda ode mnie fundowania jej takich urządzeń. Słyszałem, że istnieje przepis prawny, który obliguje gminę do zakupienia i zamontowania pompy. Gdzie mogę znaleźć takie rozporządzenie? Jacek K.

Zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków - w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także zasady ochrony interesów odbiorców usług - określa ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Gmina i właściciel

Zgodnie z zapisami powyższej ustawy, zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. Te zadania wykonywane są przy współudziale przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Jest ono zobowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji gminy.

Jednocześnie przepisy wskazują, iż realizację budowy przyłączy do sieci, studni wodomierzowej (na czas budowy domu) oraz pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego (może to być pomieszczenie techniczne, spiżarnia itp.) zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Podobnie przyłącze kanalizacyjne, czyli odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości z siecią kanalizacyjną, wykonywany jest na koszt odbiorcy usług.

Z powyższych zapisów wynika zatem, że to na inwestorze ciąży obowiązek wybudowania przyłącza.

Ponadto, jeżeli umowa o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych, z urządzeniem pomiarowym włącznie.

Dodać należy, że problematyka ta pojawia się także w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Sąd ten wyraził kategoryczny pogląd, że "żaden przepis szczególny nie nałożył na gminę obowiązku budowy urządzeń infrastruktury technicznej na nieruchomościach wykupionych przez inwestorów pod budownictwo mieszkaniowe, nie zostało to bowiem zaliczone do obowiązkowych zadań własnych gminy".

Rekompensaty

Jednocześnie ustawodawca przewiduje prawo do rekompensaty poniesionych kosztów osobom, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne; mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie.

Przy czym odpłatne oddanie na rzecz gminy dotyczy nie samych przyłączy, ale urządzeń wodnych lub kanalizacyjnych - może to być na przykład kawałek sieci wybudowany z własnych środków, albo inne urządzenie, takie jak na przykład pompa podciśnieniowa.

Przedstawiony pogląd wspiera także orzecznictwo sądowo--administracyjne. W jednym z wyroków Sąd stwierdził: "Ustawa przewiduje możliwość wybudowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez inne osoby, które przejmują na siebie obowiązki organów samorządu w tym zakresie, w takim jednak przypadku istnieje obowiązek rozliczenia nakładów, które osoba niezobowiązana poniosła na rzecz gminy".

Przekazanie urządzeń

Przekazywane urządzenia powinny odpowiadać warunkom technicznym, określonym w odrębnych przepisach. Należność za nie może być rozłożona na raty lub uwzględniona w rozliczeniach za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Powyższa kwestia była rozpatrywana przez Sąd Najwyższy, który wskazał, iż osobie, która z własnych środków wybudowała urządzenie wodociągowe lub kanalizacyjne, przysługuje roszczenie o ich odpłatne nabycie przez gminę. Uzasadniając powyższe stanowisko, Sąd Najwyższy wskazał, iż uporządkowanie stanu prawnego urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych jest pożądane między innymi ze względu stan gospodarki finansowej przedsiębiorstwa oraz stan techniczny sieci do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

W ocenie Sądu, skutek zamierzony przez ustawodawcę nie zostałby osiągnięty, gdyby inwestor, który wybudował z własnych środków urządzenia, nie miał roszczenia o ich nabycie przez gminę lub przedsiębiorstwo działające na podstawie jej zezwolenia.

Jedyną okolicznością, której zaistnienie upoważniałoby do skutecznego uchylenia się od zawarcia umowy o przejęciu urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, byłby stan techniczny tych urządzeń.

Decyzja, do kogo będzie ostatecznie należała pompa, jest zatem po stronie Czytelnika - może ona pozostać jego własnością lub też może domagać się jej odkupu od gminy (która nie ma tu wyboru i musi urządzenie odkupić, jeśli spełnia ono wszystkie parametry techniczne) - wtedy własność urządzenia przejdzie na gminę (ale tylko pompa, a nie całość przyłącza).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 06. nr 123 poz. 858 z 2006 r. ze zmianami).Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Podłączenie do gminnej sieci kanalizacyjnej