Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Przyłącze gazowe sąsiada na mojej działce

red.

Czy jeśli sąsiad chce wejść na moją działkę, aby wykonać przyłącze gazowe do swojego domu, to przysługuje mi z tego tytułu jakieś odszkodowanie?

Są takie sytuacje, kiedy budowa budowa przyłącza gazowego wymaga ustanowienia służebności gruntowej, polegającej na doprowadzeniu sieci gazowej do nieruchomości sąsiedniej
Są takie sytuacje, kiedy budowa budowa przyłącza gazowego wymaga ustanowienia służebności gruntowej, polegającej na doprowadzeniu sieci gazowej do nieruchomości sąsiedniej
Rys. Małgorzata Ślińska
Mam pytanie dotyczące przyłącza gazowego. Mój sąsiad z naprzeciwka buduje dom i chce się podłączyć do gazu. Ponieważ przez moją działkę biegnie główna rura, prosi o zgodę na wejście i zrobienie przyłącza. Czy w związku z tym należy się jakieś odszkodowanie?

Dodam, że moja działka została niedawno zakupiona i nie ma na niej jeszcze żadnego budynku. Na razie jest tam tylko płot i trawa, nie ma żadnej kostki brukowej lub czegoś, co by mi mocno zniszczyła taka ingerencja. Arkadiusz O.


W przedstawionej sytuacji, przy założeniu zgodnej woli obydwu sąsiadów, należałoby ustanowić służebność gruntową, polegającą na doprowadzeniu sieci gazowej do nieruchomości sąsiedniej.

Służebność gruntowa

Definiuje się ją jako ograniczone prawo rzeczowe na cudzej nieruchomości, zapewniające konkretnej osobie sprecyzowane korzyści związane z jego nieruchomością.

Służebność gruntowa, która powinna być ustanowiona w niniejszej sprawie, obciąża nieruchomość jednego właściciela (służebną) na rzecz każdoczesnego właściciela innej nieruchomości (władnącej).

Służebność gruntowa powstaje w drodze:

- czynności prawnej, czyli umowy zawartej dobrowolnie pomiędzy sąsiadami w formie aktu notarialnego; umowa ta, przekazana do sądu przez notariusza, będzie podstawą do dokonania wpisów w księgach wieczystych obydwu nieruchomości,

- orzeczenia sądu (wówczas, gdy dochodzi do konfliktu między sąsiadami).

Umowa

Zakres służebności gruntowej i sposób jej wykonywania powinien być określony możliwie najdokładniej, przy uwzględnieniu zasad współżycia społecznego i miejscowych zwyczajów. Służebność powinna być przy tym wykonywana w taki sposób, aby jak najmniej utrudnić korzystanie z nieruchomości obciążonej - powinna być wytyczona z jak najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które przechodzi, przy unikaniu zbędnych kosztów i utrudnień dla właściciela działki obciążonej.

Co do odpłatności, kwestia ta została pozostawiona decyzji stron. Wynagrodzenie może przybrać postać świadczenia jednorazowego, ale także okresowego.

Jeśli strony nie określiły tego inaczej w umowie, to obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej (czyli na przykład przeprowadzenia koniecznych remontów), obciąża właściciela nieruchomości władnącej.

Orzeczenie sądu

W sytuacji, gdy nie ma zgody pomiędzy sąsiadami, właściciel działki bez dostępu do sieci gazowej składa wniosek o ustanowienie służebności. Właściwym do rozpoznania takiego wniosku jest sąd rejonowy wydział cywilny, w którego okręgu położona jest nieruchomość pozbawiona dostępu do sieci. Z reguły przed wydaniem postanowienia o ustanowieniu służebności sąd przeprowadza na miejscu dowód z oględzin nieruchomości, ponadto orzeka o wynagrodzeniu dla właściciela, przez którego działkę przyłącze będzie przebiegać. Wynagrodzenie to może być, podobnie jak przy umowie, jednorazowe lub okresowe (przy czym wysokość świadczeń okresowych może być waloryzowana). Dla ustalenia jego wysokości decydujące znaczenie mają ceny rynkowe odpowiednie do uszczerbku spowodowanego ustanowieniem służebności.

Zmiana, wygaśnięcie lub zniesienie służebności

Służebność nie ma charakteru wieczystego - może ulec zmianie, wygaśnięciu lub zniesieniu.

- Zmiana służebności (sposobu jej przebiegu, wysokości opłaty) może nastąpić, jeśli zmienią się warunki i potrzeby obciążonej działki - sieć gazowa zostanie poprowadzona w bliższej odległości od sąsiedniej posesji.

- Wygaśnięcie służebności następuje na skutek konfuzji, czyli zbiegu praw i obowiązków dwu stron stosunku prawnego w jednym podmiocie. Jest tak, jeśli właściciel działki obciążonej nabędzie działkę, na rzecz której została ustanowiona służebność albo odwrotnie - właściciel działki, na rzecz której została ustanowiona droga konieczna kupi, nieruchomość, przez którą służebność ta przebiega. Służebność wygasa również wtedy, gdy nie jest wykonywana przez 10 lat.

- Zniesienie służebności może nastąpić tylko wtedy, gdy nie ma już ona żadnego znaczenia dla nieruchomości władnącej. W przedmiotowej sprawie mogłaby to być sytuacja, gdyby sąsiad zdecydował się na zmianę sposobu ogrzewania domu i całkowicie zrezygnował z gazu na rzecz na przykład węgla, prądu lub paliw odnawialnych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z 1964 r. ze zmianami).Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Przyłącze gazowe sąsiada na mojej działce