Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Problem ze ściekami sąsiada

Małgorzata Kapelusiak

Co zrobić z sąsiadem, który nie zważając na moje uwagi, odprowadza ścieki tuż przy moim oknie?

Zgodnie z prawem właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę.
Zgodnie z prawem właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę.
Rys. Małgorzata Ślińska
Mieszkam na osiedlu domów jednorodzinnych. Właściciel sąsiadującej ze mną posesji odprowadza ścieki z piwnicy do wykopanej w ziemi studzienki (nie można jej nazwać zbiornikiem bezodpływowym ze względu na nieszczelność). Środek otworu tej studzienki znajduje się w odległości około 1,5 m od granicy działki, na wprost mojego okna. Ścieki te następnie sąsiad odpompowuje wężem ogrodowym do dawnego szamba. Ścieków jest bardzo dużo, gdyż dom zamieszkuje kilkadziesiąt osób (wynajem kwater pracowniczych). Po mojej interwencji w Urzędzie Dzielnicowym właściciel został zobowiązany do likwidacji zbiornika w ciągi 7 dni (od 1997 roku osiedle jest podłączone do kanalizacji miejskiej!). Nic z tym jednak nie zrobił, poza niewielkimi, kosmetycznymi zmianami w instalacji tego "systemu ściekowego". Jak rozwiązać ten "śmierdzący" problem? Czy na osiedlu posiadającym kanalizację ogólnospławną wolno budować zbiorniki bezodpływowe? Jaka jest dopuszczalna odległość szamba od granicy działki? Danuta Ż.

Bardzo często powodem kłótni pomiędzy właścicielami sąsiadujących nieruchomości są uciążliwości związane z odprowadzaniem ścieków przez jednego z nich.

Różne rodzaje immisji

Pogodzeniem interesów sąsiadów zajmuje się prawo sąsiedzkie, uregulowane w Kodeksie cywilnym. Prawo to określa działania zakazane, które nazywane są immisjami i ujęte są w art. 144 Kodeksu cywilnego. Takie działania - w przeciwieństwie do fizycznego wtargnięcia na grunt sąsiada, które skutkuje wezwaniem policji - polegają na czynnościach dokonywanych na gruncie własnym, których skutki występują na gruncie sąsiednim. Immisje mogą być:

- bezpośrednie, polegające na bezpośrednim skierowaniu jakichś substancji (na przykład ścieków lub opadów) na grunt sąsiedni za pomocą specjalnych urządzeń;

- pośrednie, które polegają na pośrednim oddziaływaniu na grunt sąsiedni (przykładem takiej immisji jest wytwarzanie uciążliwych zapachów).

Immisje bezpośrednie są bezwzględnie zakazane; tak stwierdził w wyroku z dnia 15 marca 1968 roku Sąd Najwyższy (III CRN 41/68), w odniesieniu do sytuacji kierowania za pomocą sztucznego urządzenia wody deszczowej z jednej nieruchomości na drugą.

W stosunku do immisji pośrednich (czyli na przykład oddziaływania nieprzyjemnych zapachów) właścicielowi nieruchomości sąsiedniej przysługuje roszczenie, którego podstawą jest art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego, o zaniechanie naruszeń i przywrócenie stanu zgodnego z prawem, a jeśli zakłócenia dodatkowo wywołały szkodę (jeśli na przykład właściciel nieruchomości prowadzi gabinet kosmetyczny czy lekarski, a zapachy odstręczałyby klientów) - może również domagać się w postępowaniu sądowym odszkodowania. Jeżeli sąd przyzna rację nękanemu sąsiadowi i orzeczenie będzie prawomocne, to wykonanie obowiązków nałożonych przez sąd można egzekwować przy pomocy komornika sądowego.

Ścieki

Jeśli sąsiad zamiast wód opadowych do osadnika odprowadza ścieki, to o fakcie tym należy powiadomić straż miejską. Działanie takie jest wykroczeniem. Zgodnie bowiem z artykułem 75 Kodeksu wykroczeń ten, kto bez zachowania należytej ostrożności wylewa płyny, wyrzuca nieczystości albo doprowadza do wylewania się płynów - podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. Jeżeli sprawca dopuszcza się opisanego czynu w sposób złośliwy lub swawolny, podlega karze grzywny w wysokości od 20 do 5000 złotych albo ograniczenia wolności (1 miesiąc). W czasie odbywania kary ograniczenia wolności ukarany:

- nie może bez zgody wydanej przez sąd zmieniać miejsca stałego pobytu;

- jest obowiązany do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne;

- ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.

Kanalizacja obowiązkowa

Właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub - gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona - wyposażenia nieruchomości w bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest już wyposażona w poprawnie wykonaną przydomową oczyszczalnię ścieków.

Z treści listu naszej Czytelniczki należałoby wnioskować, iż sąsiad jest podłączony do sieci, z tym że chcąc uniknąć wysokich opłat, odprowadza je (w całości lub w części) do zbiornika retencyjnego i dawnego szamba, licząc na "naturalne" wchłonięcie części nieczystości.

Urząd nakazał usunięcie zbiornika na nieczystości - w praktyce powinno to doprowadzić do prawidłowego wykorzystania sieci kanalizacyjnej przez właściciela sąsiedniej nieruchomości. Brak reakcji na decyzję urzędu skutkuje działaniami egzekucyjnymi.

Wykonywanie decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jeśli zatem - a tak wynika z treści listu - urząd nakazał rozebranie przedmiotowego zbiornika, a właściciel dobrowolnie nie realizuje nałożonego obowiązku, wówczas zostanie on wykonany w drodze egzekucji administracyjnej.

Usunięcie zbiornika nastąpi poprzez działanie gminy (jest to tak zwane wykonanie zastępcze), zaś koszty takich prac będzie musiał ponieść sąsiad.

Odległość szamba od granicy działki

W przypadku sąsiadów, którzy nie mają możliwości podłączenia się do kanalizacji, ważnym jest zachowanie odpowiednich odległości od zbiorników na nieczystości.

Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu.

Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej powinny wynosić co najmniej:

- od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - 5 m, przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej,

- od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 2 m.

Kryte zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe oraz doły ustępowe mogą być sytuowane w odległości mniejszej niż 2 m od granicy, w tym także przy granicy działek, jeżeli sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej, pod warunkiem zachowania odległości 5 metrów od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002 r. ze zmianami).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. 1964 r., nr 16 poz. 93 ze zmianami).

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 236 poz. 2008 z 2005 r. ze zmianami).Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Problem ze ściekami sąsiada