Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Droga dojazdowa do posesji, kto ma ją wybudować

Małgorzata Kapelusiak

Wiele osób mieszka poza miastem i boryka się z problemem drogi dojazdowej, czasami o długości 100 m i więcej, jak w moim przypadku. Co na to prawo? Dariusz K.

Budowa drogi dojazdowej do posesji zawsze wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Dopiero po otrzymaniu stosownej decyzji, można rozpocząć prace.
Budowa drogi dojazdowej do posesji zawsze wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Dopiero po otrzymaniu stosownej decyzji, można rozpocząć prace.
Rys. Małgorzata Ślińska
Budowa drogi dojazdowej i jej status zależą od tego, czyją własnością jest grunt, przez który miałaby ona przebiegać.

Droga wewnętrzna

Jeśli grunt należy do właściciela nieruchomości (ewentualnie jest współwłasnością sąsiadów), wówczas droga będzie traktowana jako wewnętrzna. Zgodnie z art. 8 ustawy o drogach publicznych bowiem - drogi, parkingi oraz place, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg, są drogami wewnętrznymi.

- Budowa, a także przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie drogi wewnętrznej oraz zarządzanie nią należy do zarządcy terenu, na którym jest ona zlokalizowana (jeśli jest to parking, zarządcą może być na przykład lokalna spółdzielnia mieszkaniowa, na terenie której on się znajduje), a w razie jego braku - do właściciela tego terenu.

Koszt wszystkich prac związanych z budową drogi i jej późniejszymi remontami spoczywa na właścicielu terenu lub zarządcy. Powyższe zapisy potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 sierpnia 2007 roku (I S.A./Łd 220/07). Zgodnie z jego treścią do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym między innymi w zakresie dróg gminnych. Nie oznacza to jednak, iż obowiązkiem gminy jest utrzymanie czy też partycypacja w kosztach remontu dróg o charakterze wewnętrznym, położonych na cudzym gruncie, nawet jeżeli służą one jako drogi dojazdowe do posesji niektórym spośród jej mieszkańców. Oznacza to także, iż gmina nie ma prawa finansować ze środków publicznych nawet remontu takiej drogi.

- Oznakowanie. Jedynie oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi oraz utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanych z funkcjonowaniem tych połączeń, należy do zarządcy drogi publicznej.

- Nazwa. Decyzja w sprawie nazwy takiej drogi należy do rady gminy. Podjęcie przez nią uchwały w tej prawie wymaga pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest droga.

Budowa drogi wewnętrznej

Wymaga ona pozwolenia na budowę i złożenia stosownej dokumentacji u właściwego miejscowo starosty. Wskazać jednocześnie należy, iż możliwość wytyczenia drogi dojazdowej i jej usytuowania względem istniejących zabudowań powinna być uwzględniona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub też - jeżeli gmina nie ma obowiązującego planu - należy wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Kwestie związane z obowiązkiem budowy dróg dojazdowych pod kątem warunków technicznych dotyczących na przykład minimalnej szerokości dróg, zostały określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z zapisami tego rozporządzenia, do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 3 m.

Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem, że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów.

Szerokość, promienie łuków dojazdów, nachylenie podłużne i poprzeczne oraz nośność nawierzchni należy dostosować do wymiarów gabarytowych, ciężaru całkowitego i warunków ruchu pojazdów, których dojazd do działki budowlanej i budynku jest konieczny ze względu na ich przeznaczenie, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach odrębnych.

Szczegółowe obowiązki co do parametrów technicznych drogi dojazdowej będą wynikać z otrzymanej decyzji o pozwoleniu na jej budowę.

Połączenie z drogą publiczną

Droga dojazdowa musi w określonym miejscu mieć połączenie z drogą publiczną. Stąd dodatkowy obowiązek uzyskania zezwolenia na lokalizację zjazdu na drogę publiczną wówczas, gdy taki zjazd dotychczas nie istniał lub zezwolenia na przebudowę zjazdu, jeżeli dotychczasowy zjazd nie spełnia wymagań planowanej inwestycji. Przedmiotowe zezwolenia wydawane są na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych; wydaje je w formie decyzji właściwy zarządca drogi publicznej (dla dróg krajowych jest nim Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, dla dróg wojewódzkich - zarząd województwa, dla dróg powiatowych - zarząd powiatu, zaś dla dróg gminnych - wójt, burmistrz, bądź prezydent miasta).

Budowa własnej drogi wymaga zatem spełnienia wielu wymogów formalnych, środków finansowych i dalszych inwestycji w utrzymanie dobrego stanu technicznego drogi.

Jedynie wówczas, gdy droga jest własnością gminy, to zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, jej budowa pozostaje w jej kompetencji i od posiadanych środków oraz priorytetów w tym zakresie będzie zależała możliwość i szybkość jej realizacji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 115 z 2007 r. ze zmianami).

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami).

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002 r. ze zmianami).Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Droga dojazdowa do posesji, kto ma ją wybudować