Nowe dowody osobiste

Małgorzata Kapelusiak

W czasie remontu naszego domu doszło do pożaru. Wszystkie dokumenty, w tym dowód osobisty, uległy zniszczeniu. Co musimy zrobić, aby otrzymać nowe dowody, bo słyszeliśmy, że zmieniły się zasady ich wydawania? W.E., Warszawa

rysunek, dowody osobiste
Od 1 marca br można już wyrobić nowy dowód osobisty. Stare dokumenty zachowują jednak swoją ważność do upływu określonych w nich terminów
Małgorzata Ślińska
Wszelkie sprawy związane z dowodami - zasady ich wydawania, wymiany czy unieważnienia oraz zakres zawartych danych - określa znowelizowana ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych.

Dla kogo nowy dowód osobisty?

Dowód osobisty jest dokumentem, który potwierdza naszą tożsamość i obywatelstwo polskie. Prawo do jego posiadania przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże osoba pełnoletnia mieszkająca na jej terytorium ma obowiązek taki dokument mieć.

Dowód osobisty wydawany jest nieodpłatnie, po złożeniu odpowiedniego wniosku. Składamy go pisemnie lub w formie elektronicznej (wcześniej należy się upewnić, czy urząd jest do tego przygotowany. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych - czyli pełnoletnia i nie ubezwłasnowolniona. Zatem jeśli nasza latorośl skończyła 18 lat, nie potrzebuje już zgody ani pomocy rodziców - może zrobić to sama. Czas oczekiwania na wydanie dowodu wynosi do trzydziestu dni od daty złożenia podania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony (albo skrócony), o czym urząd powinien nas poinformować.

We wniosku wpisujemy numer PESEL, nazwisko i imię (imiona), nazwisko rodowe, imię ojca, imię i nazwisko rodowe matki, datę oraz miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo, powód ubiegania się o wydanie dokumentu, a także adres do korespondencji (opcjonalnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu). Do tego dołączamy aktualną fotografię, bez żadnego nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami - wszystko po to, żeby nie było żadnych wątpliwości, że my to rzeczywiście my.

Od tej zasady zwolniona jest osoba, która ma wrodzoną lub nabytą wadę wzroku - wówczas może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. Do tego musi jeszcze przedstawić orzeczenie lekarskie o stwierdzonej niepełnosprawności. Natomiast jeśli - zgodnie z zasadami swojego wyznania - nie możemy zdjąć nakrycia głowy, ale wizerunek naszej twarzy jest w pełni widoczny, wtedy wniosek uzupełniamy o zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W uzasadnionych przypadkach (zwłaszcza natury medycznej) organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Uwaga! Dowód dziecka, które nie ukończyło 5. roku traci ważność po 5 latach. Natomiast jeśli dziecko ma więcej niż 5 lat, taki dokument powinniśmy wymienić po 10 latach od momentu wydania.

Nowe dowody osobiste: najważniejsze zmiany

- Od dnia 1 marca tego roku w dowodzie osobistym nie będzie danych określających nasz wzrost czy też kolor oczu.

- Nie będzie również wskazane miejsce naszego zamieszkania. Zatem w nowym dokumencie nie znajdziemy informacji o tym, że na przykład teraz mieszkamy nad morzem (a wcześniej w górach).

- Obecnie wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w dowolnej gminie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (poprzednio była to wyłącznie gmina, w której dana osoba była zameldowana).

- W nowym dowodzie osobistym nie ma danych osób trzecich (małżonka czy też dzieci).

Pozostałe informacje pozostają w zasadzie bez zmian. Znajdziemy zatem: wizerunek twarzy, swoje nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, imiona rodziców, płeć oraz datę i miejsce urodzenia. Ponadto, na dokumencie widnieje nasz numer PESEL i obywatelstwo, a także seria i numer dowodu, data jego wydania i ważności, oraz oznaczenie, który organ ów dowód wydał.

W ustawie znajdziemy również powody, dla których konieczne jest wystąpienie o nowy dowód. Te powody to:

- zmieniły się dane (na przykład nazwisko), z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;

- wizerunek naszej twarzy w znaczny sposób utrudnia lub uniemożliwia identyfikację;

- uszkodziliśmy dowód w taki sposób, że nie można odczytać zawartych na nim informacji, a przez to nie można potwierdzić naszej tożsamości;

- utraciliśmy dokument (tak jak nasi Czytelnicy);

- znalezienie i przekazanie dowodu osobistego przez osobę trzecią do organu gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

- minął termin ważności dokumentu.

Gdy zgubiliśmy albo uszkodziliśmy dowód, ewentualnie został nam ukradziony, musimy to niezwłocznie zgłosić do dowolnej gminy. Otrzymujemy wtedy bezpłatnie odpowiednie zaświadczenie. Jest ono ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż 2 miesiące.

A co jeśli nie mamy dowodu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kto:

- uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego;

- zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty;

- nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego, podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Kary te są orzekane w postępowaniu sądowym, w trybie określonym przez kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167 poz. 1131 z 2010 r. ze zmianami).

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykładSkomentuj:

Nowe dowody osobiste