Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Ogrodzenie działki: sąsiedzki spór o płot

Małgorzata Kapelusiak

Przepisy prawa budowlanego szczegółowo regulują kwestię odległości i warunków technicznych, jakim powinno odpowiadać ogrodzenie. Musi ono znajdować się w granicy działki inwestora, czyli na terenie, który jest jego własnością, albo - w przypadku ogrodzeń między sąsiadami i ich wspólnej zgody - można je zlokalizować w osi granicy działek.

ogrodzenie
Ogrodzenie jest często przedmiotem sporu między sąsiadami
Małgorzata Ślińska
Przepisy dotyczące ogrodzenia działki

Ogrodzenia, których wysokość nie przekracza 2,2 m, zlokalizowane pomiędzy sąsiednimi działkami, nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. Jeśli natomiast ogrodzenie ma być wyższe niż 2,2 m - wówczas będzie potrzebne zgłoszenie, czyli zawiadomienie starostwa o zamiarze jego wykonania.

Wymogi techniczne, jakie powinno spełniać ogrodzenie, określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

- ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt - do wysokości 1,80 m ogrodzenie nie może być zakończone zaostrzonymi elementami, drutem kolczastym, tłuczonym szkłem itp.;

- bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz posesji ani mieć progów utrudniających wjazd osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich; ponadto, muszą mieć szerokość (w świetle) umożliwiającą swobodny wjazd i wejście na działkę: brama - co najmniej 2,4 m, furtka - co najmniej 0,9 m.

Jeżeli płot został postawiony wspólnie, w osi granicy działki obydwu sąsiadów, to należałoby przyjąć, że mamy do czynienia z instytucją współwłasności (zgodnie z kodeksem cywilnym współwłasność istnieje wtedy, gdy własność jednej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom).

Do konfliktów między współwłaścicielami dochodzi najczęściej wtedy, gdy nie ma zgody na dokonanie określonej czynności przez jednego z nich.

Konflikt o ogrodzenie działki

W razie konfliktu należy rozróżnić, czy konkretna czynność będzie czynnością zwykłego zarządu, czy też czynnością przekraczającą zwykły zarząd.

Do czynności zwykłego zarządu należą: załatwianie spraw związanych z rzeczą wspólną i jej używaniem, konserwacją oraz utrzymaniem porządku, a także drobne remonty. Do każdej konkretnej czynności zwykłego zarządu wymagana jest zgoda większości współwłaścicieli (w omawianej sytuacji będą to zawsze dwie osoby).

Zatem przed wykonaniem prac należy zwrócić się do sąsiada o zgodę - najlepiej w formie pisemnej. Tak samo trzeba będzie zrobić podczas kolejnych remontów. Gdy pomimo pisemnego monitu sąsiad nie wyraża na nie zgody, wówczas potrzebne jest orzeczenie sądu. O jego wydanie należy wystąpić do organu właściwego według miejsca położenia nieruchomości, na której stoi płot. Sąd wydając orzeczenie będzie się kierował celem zamierzonych prac i interesami wszystkich współwłaścicieli.

Czynności przekraczające zwykły zarząd to te, które nie mieszczą się w katalogu czynności zarządu zwykłego - na przykład zlikwidowanie dotychczasowego płotu i postawienie nowego. Te czynności wymagają zgody wszystkich współwłaścicieli. W razie jej braku - zgoda pozostałych współwłaścicieli może być zastąpiona tylko prawomocnym orzeczeniem sądu. Z wnioskiem o taką zgodę mogą zwrócić się pozostali współwłaściciele, pod warunkiem że ich udziały wynoszą co najmniej połowę. Sąd udzieli zgody, jeśli ustali, że cel zamierzonej czynności leży w interesie wszystkich współwłaścicieli.

Reasumując, podwyższenie płotu może być traktowane zarówno jako czynność zwykłego zarządu (gdy do istniejących już elementów płotu chcemy zamocować na przykład części ozdobne), jak i przekraczające zwykły zarząd - jeśli będzie się to wiązało na przykład z wylaniem nowego cokołu i założeniem nowej, wyższej siatki, a więc praktycznie likwidacją dotychczasowego ogrodzenia i budową nowego).

Ponieważ w tej sprawie współwłaścicieli jest dwóch i mają równe udziały, a nie mogą polubownie rozwiązać konfliktu, muszą wystąpić na drogę sądową.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z 1964 r. ze zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 1409 z 2013 r.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002 r. ze zmianami).


Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

Skomentuj:

Ogrodzenie działki: sąsiedzki spór o płot