Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Darowizna pieniężna

odpowiada Małgorzata Kapelusiak

Mój wnuk zamierza rozpocząć budowę domu i chciałbym wesprzeć go finansowo. Co należy zawrzeć w umowie darowizny i czy w związku z nią wnuka będą obciążały jakieś koszty? Jak to zrobić, by przekazanie wnukowi pieniędzy było zgodne z prawem? F.B., Warszawa

Umowa darowizny między darczyńcą a obdarowanym powinna być sporządzona w formie pisemnej
Umowa darowizny między darczyńcą a obdarowanym powinna być sporządzona w formie pisemnej
Rys. Małgorzata Ślińska
Obecnie nie płaci się podatku od darowizn dokonanych wśród członków najbliższej rodziny. Zwolnienie od podatku od darowizn dotyczy następujących osób: małżonków, rodziców, dziadków, dzieci, wnuków, prawnuków, pasierbów, ojczyma, macochy i rodzeństwa. Nie dotyczy ono zatem zięciów, synowych i teściów.

Darowizny małe i duże

Otrzymane darowizny podzielić można na dwie grupy:

- te, których wartość nie przekracza kwoty 9637 zł,

- i te powyżej tej kwoty.

Jeśli kwota darowizny nie jest większa niż 9637 zł, nie trzeba tego zgłaszać do urzędu skarbowego. Gdy jest większa - zgłoszenie do urzędu jest obowiązkowe.

Gdy darowizny dokonano na rzecz osoby niepełnoletniej, zgłoszenia dokonują jego prawni opiekunowi - najczęściej rodzice. Jednak to obdarowane dziecko pozostaje właścicielem pieniędzy lub rzeczy; rodzice natomiast do czasu osiągnięcia przez nie pełnoletności zarządzają jego majątkiem, starając się go nie uszczuplić i w każdej decyzji kierować dobrem dziecka. Nad prawidłowością zarządu rodziców czuwa sąd rodzinny.

Warunki zwolnienia

Poza bliskim stopniem pokrewieństwa i sporządzeniem umowy, trzeba jeszcze pamiętać o spełnieniu następujących warunków:

- otrzymaną darowiznę należy zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy darowizny;

- darowizny pieniężne muszą być przekazane na konto bankowe lub imiennie, przekazem pocztowym; dowód przekazania na konto lub odcinek dla wpłacającego należy dołączyć do zgłoszenia.

Uwaga! Jeśli wręczymy pieniądze bezpośrednio obdarowanemu - będziemy musieli zapłacić od nich podatek.

Warto w tym miejscu nadmienić, że jeśli ci sami członkowie rodziny cyklicznie są stronami umowy darowizny (np. ojciec corocznie obdarowuje swoją córkę) - zgłoszenie jest wymagane tylko wtedy, gdy wartość majątku uzyskanego od tej samej osoby w ciągu ostatnich 5 lat (łącznie z ostatnią darowizną) przekracza kwotę 9637 złotych.

Niezbędne zgłoszenie

Zgłoszenia dokonuje się na specjalnym formularzu SD-Z2 (dostępnym w urzędzie skarbowym lub na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl - zakładka podatki/formularze podatkowe), wskazując w nim następujące dane:

- miejsce i cel składania zgłoszenia,

- dane osobowe identyfikujące obdarowanego (nabywcę) i darczyńcę wraz z ich adresami zamieszkania (obdarowany podaje także numer NIP);

- tytuł nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych - tutaj będzie to darowizna,

- dane dotyczące stosunku osobistego nabywcy do osoby,

od której doszło do nabycia (dane te pozwalają urzędowi skarbowemu na określenie, czy wskazane osoby są odpowiednio blisko spokrewnione i mogą skorzystać ze zwolnienia),

- dane dotyczące rodzaju dokumentów potwierdzających nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych - przy darowiznach pieniężnych podstawą będzie umowa darowizny,

- określenie sposobu przekazania środków pieniężnych (przekaz, przelew bankowy),

- oświadczenie i podpis składającego zgłoszenie.

O zgłoszeniu nie musimy pamiętać, jeżeli umowę darowizny pieniężnej podpisujemy w formie aktu notarialnego (nie ma takiego obowiązku, ale niektórzy wolą umowę potwierdzoną u notariusza) - wówczas obowiązek powiadomienia urzędu skarbowego i określenia wartości przedmiotu darowizny spoczywa na notariuszu.

Kto zgłasza

Zgłoszenia w urzędzie skarbowym powinien dokonać nabywca środków finansowych - jest nim obdarowany. Niedopełnienie obowiązku zawiadomienia urzędu skarbowego na czas spowoduje, że zapłaci on podatek zgodnie z zasadami odnoszącymi się do bliskich z I grupy podatkowej. Podatek obciąży wówczas nadwyżkę ponad kwotę wolną od podatku, wynoszącą dla nabywców z I grupy podatkowej 9637 zł i obliczony będzie zgodnie z najłagodniejszą, progresywną skalą, przewidzianą dla tej grupy podatkowej.

Jeśli darowizna zostanie dokonana między osobami, które nie należą do objętych zwolnieniem (na przykład pomiędzy kuzynami) i podatek nie zostanie zapłacony - to po wykryciu tego faktu urząd skarbowy nałoży 20% karny podatek. Gdy zobowiązany do karnego podatku będzie uchylał się od jego zapłaty, wówczas urząd skarbowy sięgnie po środki egzekucyjne, takie jak egzekucja z wynagrodzenia za pracę, środków zgromadzonych na rachunkach bankowych czy posiadanych papierów wartościowych.

Inne darowizny

Oprócz pieniędzy, przedmiotem darowizny mogą być również dobra materialne, takie jak obraz, samochód, czy też - przy odrobinie szczęścia - dom lub mieszkanie. Wówczas w umowie darowizny należy dokładnie opisać darowany przedmiot: na przykład obraz Józefa Chełmońskiego "Babie lato", samochód osobowy marki Ford, o numerze rejestracyjnym .., nieruchomość zabudowana o numerze księgi wieczystej..... położona w Warszawie.

Dodatkowo należy pamiętać, że przy darowiźnie nieruchomości (domu, działki, mieszkania) obowiązkowo umowę należy sporządzić w formie aktu notarialnego, tylko wówczas będzie ona ważna.

Momentem wykonania takiej darowizny jest objęcie w posiadanie - czyli faktyczne przejęcie otrzymanych rzeczy. Obdarowanego obciążają przy tym takie same obowiązki wobec urzędu skarbowego, jak przy darowiźnie pieniężnej - musi złożyć w terminie 6 miesięcy wymagany formularz, w którym zgłasza darowiznę.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z 1964 r. ze zmianami).

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>    Więcej o:

Skomentuj:

Darowizna pieniężna