Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Wniosek o dotację do budowy domu energooszczędnego - krok po kroku

Marcin Kunicki

Program dopłaty do budowy domów energooszczędnych to pierwszy ogólnopolski instrument wsparcia dla budujących domy mieszkalne o niskim zużyciu energii, które jednocześnie spełniają wymagania stawiane przez dyrektywę unijną. Jak złożyć wniosek o taką dotację?

Inwestor powinien wiedzieć, że zarówno bank, jak i Fundusz mają prawo do okresowych 'wizytacji' naszego przedsięwzięcia, czyli kontrolowania stanu i jakości wykonywanych robót budowlanych
Inwestor powinien wiedzieć, że zarówno bank, jak i Fundusz mają prawo do okresowych 'wizytacji' naszego przedsięwzięcia, czyli kontrolowania stanu i jakości wykonywanych robót budowlanych
Fot. www.shutterstock.com/Frank Boston
O dofinansowanie do budowy domu energooszczędnego możemy się starać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zaciągamy kredyt na budowę lub kupno takiego domu (lub mieszkania), i to w banku, który ma podpisaną umowę z NFOŚiGW. Choć generalnie wszystko wydaje się dosyć proste, to jednak wymaga od inwestora przemyślanych decyzji oraz... cierpliwości podczas wypełniania wszystkich formalności, które stawia przed nim NFOŚiGW.

Wniosek o dotację do budowy domu energooszczędnego

Należy go złożyć razem z wnioskiem o kredyt w jednym z banków, które zawarły umowę o współpracy z Funduszem. Tak jak wspomnieliśmy, wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika zapotrzebowania domu na energię użytkową oraz od spełnienia określonych wymagań technicznych budynku.

Trzeba też oczywiście spełnić warunki umożliwiające przyznanie kredytu w ogóle. Bank będzie pytał na przykład o zdolność kredytową czy wkład własny po to, aby oszacować czy kredytobiorca będzie w stanie spłacać kredyt wraz z jego odsetkami. Jednocześnie pamiętajmy, że od tego roku znacznie trudniej jest otrzymać kredyt hipoteczny na 100% kosztów inwestycji, ponieważ banki wymagają obecnie 5% wkładu własnego. Z każdym rokiem wkład ten ma być większy, aż do 20% w 2017 roku. To efekt ubiegłorocznej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, wprowadzającej zmiany do Rekomendacji S (to dokument, który określa standardy usług bankowych z zakresu kredytów hipotecznych).

Wnioski o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt rozpatrywane są przez bank w trybie ciągłym, według kolejności wpływu, zgodnie z warunkami określonymi w umowie o współpracy NFOŚiGW z bankiem.

Do wniosku o dotację trzeba dołączyć:

- projekt budowlany wraz z charakterystyką energetyczną budynku, obliczoną i podpisaną przez projektanta;

-potwierdzenie, iż projekt jest zgodny z wytycznymi programu - spełnia standardy energooszczędności. Tę decyzję mają prawo wydawać specjaliści z branży audytu energetycznego, tzw. weryfikatorzy. Ich listę można znaleźć między innymi na stronie Związku Banków Polskich;

- kopię prawomocnego pozwolenia na budowę;

- dokumenty, z których wynika prawo do dysponowania nieruchomością (przez "dysponowanie" nieruchomością należy rozumieć: prawo własności, w tym współwłasności oraz użytkowanie wieczyste).

Wypłata dotacji

Kwota dotacji zostaje wypłacona po zrealizowaniu przedsięwzięcia, czyli po zakończeniu budowy domu.

Uwaga! Budowę domu trzeba zakończyć w ciągu trzech lat od dnia podpisania umowy kredytu. Ponadto, wymagane jest potwierdzenie ciągłości tego przedsięwzięcia. To znaczy: w ciągu trzech lat od chwili oddania budynku do użytkowania nie wolno dokonywać w nim żadnych zmian konstrukcyjnych ani instalacyjnych w zakresie: przegród zewnętrznych, układu wentylacyjnego, ogrzewania pomieszczeń oraz wody. Dokonanie takowych przeróbek wiąże się bowiem z cofnięciem dotacji.

Wniosek o wypłatę dotacji powinien zawierać:

- potwierdzenie osiągnięcia standardu energetycznego budynku, czyli w przypadku domów jednorodzinnych osiągnięcie EUco na poziomie 15 bądź 40 kWh/m2 rocznie;

- świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, wystawione przez uprawnione do tego osoby;

- prawomocne pozwolenia na użytkowanie domu lub zawiadomienie o zakończeniu budowy;

- wypis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności do nieruchomości;

- potwierdzenie wydane przez weryfikatora (nie może to być ten, który weryfikował nam na początku projekt), że nasza inwestycja spełnia wymagania programu.

Następnie bank dokonuje oceny i weryfikacji wniosku o kredyt i wniosku o dotację. Zwykle trwa to 2 miesiące. Jeśli ocena będzie pozytywna, bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu z dotacją i podpisuje z wnioskodawcą umowę kredytową. Zawarcie umowy kredytowej jest jednoczesnym oświadczeniem banku, że planowane przedsięwzięcie jest zgodne z programem. O dotację bank występuje do NFOŚiGW, a ten z kolei przelewa ją na konto banku w terminie do 30 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo sporządzonego wystąpienia o środki na dotacje.

Bank przekazuje dotację na rachunek kredytowy inwestora w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania dotacji od NFOŚiGW.

Czytaj także

Jak otrzymać od państwa dopłatę do budowy domu energooszczędnegoZapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykładSkomentuj:

Wniosek o dotację do budowy domu energooszczędnego - krok po kroku