Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Kierownik budowy: jakie są jego obowiązki?

Wojciech Stasiak

Kierownik budowy to osoba, która przejmuje dużą część obowiązków związanych z budową domu - przede wszystkim dba o prawidłowy przebieg wszystkich prac budowlanych oraz prowadzi niezbędną dokumentację.

kierownik budowy, budowa domu, inspektor nadzoru budowlanego
Kierownik budowy zgodnie z prawem budowlanym musi nadzorować każdą budowę. Musimy go zatrudnić na umowę-zlecenie
Fot. Shutterstock.com/Brocreative
Przystępując do wznoszenia własnego domu, ponosimy za większość działań odpowiedzialność prawną i finansową. To my ostatecznie musimy załatwić wszystkie sprawy urzędowe i zdobyć pieniądze na całą inwestycję: umawiamy się z wykonawcami, podpisujemy umowy z dostawcami mediów, na bieżąco analizujemy koszty, obserwujemy postęp prac, dbamy o dopływ materiałów, jeśli trzeba - kontaktujemy się z bankiem kredytującym przedsięwzięcie, a na końcu dokonujemy odbioru i rozliczamy całą inwestycję. W części z tych obowiązków mogą nam jednak pomóc zatrudnieni fachowcy, m.in. kierownik budowy. Mogą lub nawet muszą.

Czy trzeba zatrudnić kierownika budowy?

Kierownik budowy właśnie pomóc musi, bo zgodnie z prawem każda budowa wymaga jego obecności. Jest to człowiek, który za ustalonym wynagrodzeniem od inwestora staje się odpowiedzialny za przebieg prac budowlanych, również za ewentualne nieprawidłowości. Musi mieć uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Będzie prowadził dziennik budowy (opieczętowany uprzednio w urzędzie, który wydał nam pozwolenie na budowę; w dzienniku oprócz kierownika budowy mogą się wpisywać także właściciel czyli inwestor, architekt, inspektor nadzoru, geodeta). Kierownik budowy musi też dbać o wykonywanie prac zgodnie z przepisami, sztuką budowlaną i bezpieczeństwem... Powinniśmy zatrudnić go na umowę-zlecenie.

Jak znaleźć dobrego kierownika budowy?

Tyle w teorii. Obecność kierownika budowy wcale bowiem nie gwarantuje, że nasza budowa znalazła się pod dobrą opieką. Zdarzają się osobnicy, którzy np. pilnują równolegle kilku inwestycji i ich obecność na naszej może być raczej iluzoryczna, czyli przede wszystkim nieregularna - albo tacy, którzy są powiązani z wykonawcami, więc trudno spodziewać się po nich stanowczości. Oczywiście, kierownika budowy można zmienić w trakcie inwestycji, ale to rodzi niepotrzebne kłopoty. Aby więc ustrzec się takich sytuacji, warto przeprowadzić zawczasu odpowiednie poszukiwania - ludzi poleconych i sprawdzonych, ustalając z kandydatem oczekiwany tryb jego pracy i wpisując wszystkie ustalenia do umowy. Możemy też postarać się o osobę, która przypilnuje nam kierownika budowy. Zwiększa to wprawdzie koszty inwestycji, ale w skrajnym przypadku może ją nawet uratować przed katastrofą - dosłownie i w przenośni.

Czym zajmuje się kierownik budowy?

Kierownik budowy na początku inwestycji:

- składa oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierowania budową;

- protokolarnie przejmuje od inwestora kierowanie placem budowy;

- zobowiązuje się do wykonania zabezpieczenia i ogrodzenia terenu;

- w widocznym miejscu umieszcza tablicę informacyjną budowy;

- dba o sporządzenie własnoręcznie podpisanego planu bezpieczeństwa inwestycji;

- zapewnia wytyczenie budynku przez geodetę.

Kierownik w trakcie budowy:

- kieruje budową, pilnując zgodności prac z projektem, pozwoleniem na budowę i przepisami (zwłaszcza budowlanymi oraz BHP);

- prowadzi dokumentację robót - przede wszystkim dziennik budowy, oraz przygotowuje dokumentację powykonawczą po zakończeniu inwestycji;

- w razie wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa czy prawidłowego przebiegu inwestycji wstrzymuje prace, informując o tym inwestora;

- realizuje zalecenia inspektora nadzoru (jeśli taki jest zatrudniony);

- zgłasza inwestorowi lub inspektorowi zakończone prace do odbioru;

- przed zgłoszeniem obiektu do odbioru egzekwuje od wykonawców prawidłowe wykonanie wszystkich ustalonych w umowie z inwestorem lub wymaganych prawem prób instalacji, urządzeń, przewodów kominowych.

Obowiązki kierownika budowy po zakończeniu robót:

- zgłasza inwestorowi budynek do odbioru;

- uczestniczy w odbiorze i zapewnia usunięcie ewentualnych stwierdzonych wad;

- przekazuje inwestorowi oświadczenie o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami;

- oświadcza inwestorowi pisemnie, że doprowadził do porządku teren budowy, a w razie potrzeby także sąsiedztwo (np. ulicę czy przylegającą nieruchomość).

Podczas trwania całej inwestycji może też zgłaszać inwestorowi propozycje zmian dotyczących zarówno projektu, jak i organizacji prac, gdy uzna to za korzystne dla budowy lub konieczne, zwłaszcza ze względów bezpieczeństwa.

Jaka jest rola inspektora nadzoru budowlanego?

Inspektor nadzoru budowlanego to nasz "ratownik", niewymagany przez prawo, ale polecany przez zdrowy rozsądek. Prowadzi stały monitoring prac inwestycyjnych oraz kontrolę bieżących kosztorysów. Zauważone nieprawidłowości może nakazać usunąć (zwracając się z takim poleceniem do kierownika, który musi wpisać każdy taki fakt do dziennika budowy, podobnie jak inne zalecenia inspektora). Jeśli stwierdzi, że są groźne dla bezpieczeństwa lub poważnie zmieniają projekt domu - albo odbiegają od warunków wydanego pozwolenia na budowę - może nawet nakazać wstrzymanie robót. Uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń i przewodów kominowych, a także w przygotowaniach do odbioru gotowego budynku i w samym odbiorze.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>    Więcej o:

Skomentuj:

Kierownik budowy: jakie są jego obowiązki?