Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Zanim się wprowadzisz

Tekst: Natalia Bronowicka Rysunki: Małgorzata Ślińska

Koniec budowy? Gratulacje! Jeszcze tylko dopełnij kilku niezbędnych formalności i będziesz mógł legalnie zamieszkać w swoim własnym domu.

Wiadomość o zakończeniu budowy powinniśmy przesłać rodzinie, znajomym oraz... do właściwego urzędu. Jeśli nie będzie on miał żadnych zastrzeżeń, możemy spakować walizki i przeprowadzić się do nowego domu. Zgodnie z prawem budowlanym budowę domu można uznać za zakończoną dopiero po dokonaniu zgłoszenia albo po otrzymaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na jego użytkowanie.

Kiedy zgłoszenie...

Samo zgłoszenie zakończenia budowy wystarczy wtedy, gdy otrzymana przez nas decyzja o pozwoleniu na budowę nie zawierała wymogu uzyskania pozwolenia na użytkowanie domu. O tym, że budowa została zakończona, informujemy powiatowego inspektora nadzoru budowlanego stosownym wnioskiem (patrz: wzór 1 w ZOBACZ TAKŻE).

 • Wniosek. Musi zawierać komplet dokumentów, w przeciwnym razie zostaniemy wezwani do jego uzupełnienia (organ sam określa termin, w jakim trzeba to zrobić - zwykle 7 lub 14 dni). Złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej.

  Jeśli nie dopełnimy wszystkich formalności, na przykład nie złożymy oryginału dziennika budowy, wówczas decyzja może być odmowna - nie otrzymamy zgody na rozpoczęcie użytkowania domu.

  Uwaga! Od decyzji mamy prawo odwołać się do wojewódzkiego inspektora budowlanego - w terminie 14 dni od jej otrzymania.

  Jeśli organ nadzoru w ciągu 21 dni (od dnia doręczenia zawiadomienia o zakończeniu budowy) nie wniesie sprzeciwu, to oznacza, że taką zgodę otrzymaliśmy.

  ... a kiedy pozwolenie na użytkowanie domu

  Uzyskanie pozwolenia jest niezbędne w kilku sytuacjach:

  - jeśli starosta nałożył na nas taki obowiązek w pozwoleniu na budowę,

  - jeśli użytkowanie obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych,

  a ponadto, gdy inspektor nadzoru budowlanego:

  - uznał, że budynek narusza warunki określone w pozwoleniu na budowę,

  - wstrzymał budowę i wydał decyzję o doprowadzeniu wykonywanych prac budowlanych do stanu zgodnego z prawem,

  - wydał decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót.

 • Wniosek. Pozwolenie na użytkowanie domu otrzymujemy od powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w formie decyzji administracyjnej. Do wniosku o jego wydanie należy dołączyć takie same dokumenty, jakie są wymagane przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy (patrz: wzór 2 w ZOBACZ TAKŻE). Ponadto, zanim zgłosimy zakończenie budowy i zamiar przystąpienia do użytkowania budynku, mamy obowiązek zawiadomić o tym:

  - Inspekcję Ochrony Środowiska,

  - Państwową Inspekcję Sanitarną,

  - Państwową Inspekcję Pracy, a także

  - Państwową Straż Pożarną.

 • Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia żaden z tych organów nie udzieli nam odpowiedzi, możemy uznać, że nie mają one żadnych zastrzeżeń do wybudowanego obiektu. Oświadczenie tej treści, wydane przez wymienione służby, również dołączamy do wniosku.

  Kontroli ciąg dalszy. Jeżeli wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie domu zostanie przyjęty, wówczas trzeba już tylko poczekać na kontrolę ze strony inspektora nadzoru budowlanego. Ma on za zadanie sprawdzić, czy dom został postawiony zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę.

  Inspektor powinien przeprowadzić kontrolę przed upływem 21 dni od dnia, w którym dotarł do niego wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku.

  Uwaga! O terminie kontroli organ musi powiadomić nas na piśmie - właściciel nieruchomości ma obowiązek w tej kontroli uczestniczyć.

  Z wykonanej inspekcji sporządzany jest protokół, w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje właściciel, a pozostałe dwa trafiają do powiatowego i wojewódzkiego inspektoratu nadzoru.

  Jeśli inspektor nie będzie miał żadnych wątpliwości, otrzymamy decyzję administracyjną o pozwoleniu na użytkowanie domu.  Podstawa prawna:

  Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późn. zm.)

  Zobacz projekty domów drewnianych

   Więcej o:

  Skomentuj:

  Zanim się wprowadzisz