Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Czy w ogrodzie wolno palić gałęzie?

MIROSŁAWA PAWŁOWSKA-NOWAK:

Zdarza mi się, choć rzadko, palić w ogrodzie ścięte gałęzie. Dym przeszkadza sąsiadowi. Z kolei mnie drażni zapach z grilla rozpalanego każdej soboty przez tegoż sąsiada. Czy są przepisy regulujące te kwestie? Hubert S.

DYM Z OGNISKA może przeszkadzać sąsiadom. Najlepiej więc uprzedzić ich o naszym zamiarze spalenia gałęzi.
DYM Z OGNISKA może przeszkadzać sąsiadom. Najlepiej więc uprzedzić ich o naszym zamiarze spalenia gałęzi.
Fot. Shutterstock / Scott Latham
Przepisy o dopuszczalności palenia odpadów na powierzchni ziemi są zawarte w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie (uchwała rady gminy), dlatego też w różnych gminach mogą być różne przepisy. Na przykład w Warszawie obowiązuje "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy" przyjęty uchwałą nr LXXVII/2427/2006 Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2006 r., który w paragrafie 11 dopuszcza "na terenach rozproszonej zabudowy jednorodzinnej i terenach rolniczych spalanie poza instalacjami i urządzeniami powstałych na terenie nieruchomości odpadów roślinnych pochodzących z zabiegów pielęgnacyjnych i upraw pod warunkiem ograniczenia uciążliwości dla korzystających z nieruchomości służących do wspólnego użytku i nieruchomości sąsiednich". Powinien Pan więc sprawdzić, jakie regulacje prawne obowiązują w Pana gminie. Jednocześnie w par. 27b zabrania się "spalania odpadów komunalnych na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków". W sprawie używania grilla można się odwołać jedynie do przepisów kodeksu cywilnego regulującego m.in. stosunki sąsiedzkie. W art. 144 jest mowa o tym że "Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych". Jak z tego wynika, sąsiedzi powinni szanować wzajemnie swoje prawa i starać się porozumieć.    Więcej o:

Skomentuj:

Czy w ogrodzie wolno palić gałęzie?