Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Formalne zakończenie budowy

red.

Kto przenosi się do domu wybudowanego lub zmodernizowanego na mocy pozwolenia na budowę, musi przedtem zawiadomić urząd gminy o zakończeniu budowy, a jeśli pozwolenie na budowę zawierało taki wymóg - uzyskać pozwolenie na użytkowanie domu.

Formalności budowlane
Formalności budowlane
 • Terminy. Zawiadomienie o zakończeniu budowy należy złożyć co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przeprowadzki.

 • Ile to potrwa? Zawiadomiona o zakończeniu budowy gmina przyśle po 2-3 tygodniach potwierdzenie zgłoszenia domu do użytkowania i wtedy można się wprowadzać.

  Aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie, po wysłaniu zawiadomienia do PIOŚ (Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska), PIS (Państwowej Inspekcji Sanitarnej), PIP (Państwowej Inspekcji Pracy) i PSP (Państwowej Straży Pożarnej), trzeba odczekać 2 tygodnie. Następnie złożyć w gminie podane poniżej dokumenty i odczekać kolejne 2 tygodnie - na ewentualne uwagi. Jeśli nie nadejdą, można się wprowadzać.

 • Opłaty. Nie ma - chyba że w domu jest część przeznaczona na działalność gospodarczą.

 • Kary. Za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia budynku do użytkowania lub uzyskania zgody na jego użytkowanie grozi grzywna, którą wymierza powiatowy inspektor nadzoru budowlanego: iloczyn stawki 5000 zł i współczynników wielkości i kategorii budynku.

  Co będzie potrzebne

 • Do zawiadomienia o zakończeniu budowy trzeba dołączyć:

  1) oryginał dziennika budowy,

  2) oświadczenia kierownika budowy:

  - że dom jest zbudowany zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,

  - że doprowadzono do należytego stanu teren budowy, a także - jeśli z nich korzystano - ulicę, sąsiednią nieruchomość, budynek lub lokal,

  3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

  4) protokoły badań i sprawdzeń (kominy, gaz),

  5) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.

 • Do wniosku o pozwolenie na użytkowanie - oprócz dokumentów wymienionych w punktach 1-5 - trzeba dołączyć:

  6) kopie zawiadomień wysłanych do PIOŚ, PIS, PIP i PSP, oraz - jeśli w ciągu 14 dni od zawiadomienia nie nadesłały one żadnych uwag:

  7) oświadczenie, że żadna z tych służb nie wnosi zastrzeżeń do użytkowania domu. Zobacz projekty domów z użytkowym poddaszem

  • Więcej o:

  Skomentuj:

  Formalne zakończenie budowy