Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Odbierz VAT

Tekst: Małgorzata Reut

Nie można już liczyć na ulgi budowlane. Ale można i warto odzyskać część podatku VAT za materiały na budowę domu.

Pierwszego maja 2004 roku, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, podatek na część materiałów budowlanych wzrósł z 7 do 22%. Państwo zwraca teraz podatnikom tę 15-procentową różnicę. Odliczenie to będzie również możliwe w następnych latach kalendarzowych - zwrot podatku dotyczy bowiem wydatków poniesionych (i udokumentowanych fakturami) od 1 maja 2004 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Kto może odliczyć...

Wystąpić o zwrot mogą te osoby, które po 1 maja 2004 roku kupiły materiały budowlane obciążone nową, 22-procentową stawką VAT-u i wykorzystały je na:

- budowę, nadbudowę, rozbudowę lub remont domu,

- przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego (np. suszarni) na cele mieszkalne,

- remont mieszkania.

Aby uzyskać zwrot VAT-u, trzeba też mieć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i pozwolenie na budowę albo tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego (czyli być właścicielem lub użytkownikiem wieczystym tej nieruchomości).

...i ile

Zwracana kwota jest ograniczona. Budujący lub remontujący dom mogą otrzymać najwyżej 21 757 złotych (kwota ta dotyczy prac, na które trzeba mieć pozwolenie na budowę), a remontujący dom lub mieszkanie (prowadzący prace niewymagające tego pozwolenia) - maksimum 9325 złotych. Limit ten dotyczy podatników, którzy nie korzystali jeszcze z ulg mieszkaniowych, i będzie się zmieniał, gdyż jest uzależniony od średniej ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ta zaś w każdym kolejnym roku jest coraz wyższa. Jej wysokość ogłasza raz na kwartał prezes GUS-u.

Uwaga! Małżonkowie korzystają z odliczenia podatku VAT wspólnie - nie można odliczyć podatku dwukrotnie.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek

Wniosek o zwrot podatku należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zameldowania. Jeżeli remont lub budowa zostały zakończone w 2005 roku, wniosek należy złożyć do 30 czerwca 2006 roku. Jeśli jednak podatnik kontynuuje budowę i zamierza wystąpić o zwrot całego podatku jednorazowo - wówczas wniosek może złożyć nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu budowy (za zakończenie budowy uważa się moment uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, a jeśli nie ma obowiązku uzyskania takiego pozwolenia - dzień, w którym inwestor złożył lub wysłał listem poleconym zawiadomienie o zakończeniu budowy).

Wnioski można składać raz w roku, z tym że ostatni należy złożyć do 30 czerwca 2008 roku.

Jakie informacje podać

Nie ma urzędowego formularza wniosku do wystąpienia o zwrot VAT-u. Wniosek sporządzamy więc samodzielnie i sami obliczamy należną kwotę zwrotu podatku (pamiętając o obowiązującym limicie). We wniosku podajemy:

 • dane osobowe (w wypadku małżeństwa - dane obojga małżonków), czyli imię i nazwisko,

 • adres zamieszkania i numer NIP,

 • określenie urzędu skarbowego, do którego wniosek jest kierowany,

 • rodzaj poniesionych wydatków (budowa domu, remont mieszkania) i rok rozpoczęcia prac,

 • wyszczególnienie zakupionych materiałów (wykaz faktur), wysokość poniesionych wydatków i należnego zwrotu,

 • oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeżeli prace remontowe nie wymagały pozwolenia na budowę (czyli opis wykonanych prac),

 • wskazanie, w jaki sposób ma nastąpić zwrot podatku - za pośrednictwem poczty, na konto bankowe (wtedy we wniosku należy wskazać numer rachunku bankowego, na który ma być dokonana wpłata) czy też w kasie urzędu skarbowego,

 • własnoręczny podpis (jeśli o zwrot występują małżonkowie, obydwoje składają podpisy).

  Do wniosku należy dołączyć kserokopie następujących dokumentów:

 • akt potwierdzający prawo do nieruchomości (np. kserokopia aktu notarialnego kupna domu, aktu darowizny lub wypisu z księgi wieczystej),

 • faktury dokumentujące poniesione wydatki,

 • pozwolenie na budowę (jeśli odliczenia dotyczą budowy wymagającej pozwolenia),

 • pozwolenie na użytkowanie domu lub zawiadomienie o zakończeniu inwestycji - jeśli chodzi o budowę zakończoną, albo dokument potwierdzający stopień zaawansowania budowy (dziennik budowy) - jeśli jest w toku.

  Wniosek o zwrot VAT jest zwolniony z opłaty skarbowej.

  Tylko faktury

  Wypełniając wniosek, trzeba pamiętać, że każdy wydatek powinien być potwierdzony fakturami VAT. Tylko taki dokument uprawnia nas do zwrotu podatku, zażąda go też ewentualna kontrola skarbowa. Faktura taka powinna być prawidłowo wypełniona i wskazywać ten produkt, który podlega odliczeniu. Nie wszystkie bowiem materiały budowlane objęte są wyższym VAT-em i nie wszystkie mogą być podstawą do odliczenia.

  Co można odliczać

  Wykaz wszystkich materiałów uprawniających do zwrotu podatku jest podany w obwieszczeniu ministra transportu i budownictwa opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 roku (Dz. nr 1, poz. 1, z 2006 roku). Pełny wykaz materiałów, których zakup uprawnia do zwrotu podatku, znajduje się również w urzędach skarbowych oraz na stronach internetowych (www.mf.gov.pl i www.mtib.gov.pl).

  Wykaz ten, oprócz nazwy towaru czy też grupy towarów, zawiera również symbol przypisany każdemu towarowi. Symbol ten jest oznaczony cyfrowo, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (przykładowo: cement, wapno oraz gips mają kod 26.5, a cegły i dachówki 26.40). I tu może pojawić się problem: jeśli sprzedawca nie wpisze na fakturze symbolu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (nie ma takiego obowiązku, choć w wielu sklepach i marketach budowlanych już się to robi), podatnik może mieć kłopot z udokumentowaniem, iż zakupiony przez niego materiał mieści się w wykazie. Przykładem mogą być tapety czy też wykładziny: zwrot dotyczy wyłącznie tapet papierowych (symbol 21.24.11) i wykładzin podłogowych z podłożem (symbol 36.63.40-00.2). Jeśli zatem na fakturze nie będzie symbolu, wówczas podatnik ma obowiązek udokumentować, iż dany towar podlega odliczeniu. Może to zrobić, dołączając do wniosku pisemne oświadczenie wskazujące symbol zakupionego towaru. Lepiej jednak zawczasu poprosić sprzedawcę, aby wystawiając fakturę, dokonał opisu towaru (np. wskazując, że nabyta tapeta jest tapetą papierową). W razie jakichkolwiek wątpliwości urząd skarbowy może żądać dodatkowych wyjaśnień zarówno od podatnika, jak i od sprzedawcy towaru.

  Ile się czeka na zwrot

  Urząd skarbowy ma sześć miesięcy na wydanie decyzji o zwrocie podatku. Czas ten jest liczony od dnia złożenia przez podatnika kompletnego wniosku. Jeśli już po złożeniu wniosku okazało się, że jest on wypełniony nieprawidłowo (np. podatnik błędnie wyliczył wysokość zwrotu albo nie dołączył wszystkich faktur), wówczas można złożyć nowy, poprawiony wniosek lub uzupełnić już złożony. W takim wypadku sześciomiesięczny termin na wydanie decyzji przez urząd skarbowy będzie biegł na nowo, od dnia złożenia nowego wniosku lub uzupełnienia dotychczasowego.

  Jeśli urząd wyda decyzję o zwrocie, to w ciągu 25 dni od dnia jej doręczenia podatnikowi powinien wypłacić należne pieniądze.

  Jeśli urząd nie zwraca w obowiązującym terminie należnej kwoty, wówczas dodatkowo przysługują podatnikowi odsetki od niej (obecnie w wysokości 5,75% rocznie). Odsetki nie będą przysługiwać tylko wtedy, gdy urząd w prowadzonym postępowaniu powoła się na konieczność szczegółowej weryfikacji złożonego wniosku - wówczas, zgodnie z obowiązującą ordynacją podatkową, termin zwrotu może być dłuższy.

  Warto się zatem pospieszyć z wizytą w urzędzie skarbowym. Koniec czerwca już niedługo.

  Podstawa prawna

 • Ustawa z 29 sierpnia 2005 roku o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (DzU nr 177, poz. 1468, z 2005 roku).

 • Obwieszczenie ministra transportu i budownictwa z 30 grudnia 2005 roku w sprawie ogłoszenia wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 roku były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 roku są opodatkowane podatkiem VAT (DzUrz MTiB, nr 1, poz. 1, z 2006 roku).

  • Więcej o:

  Skomentuj:

  Odbierz VAT