Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Z domem do rozbiórki

Tekst: Małgorzata Reut

Stary dom na działce, którą chcemy kupić, to raczej wada niż zaleta. Zwykle nie opłaca się go wykorzystać w projekcie nowego domu i najrozsądniej jest go po prostu rozebrać.

Formalności związane z przeprowadzeniem rozbiórki istniejącego budynku (które reguluje prawo budowlane) nie są zbyt skomplikowane. A po rozbiórce można będzie na działce zbudować nowy dom.

Najpierw po pozwolenie

Na rozbiórkę budynku - tak samo jak na jego budowę - trzeba mieć pozwolenie miejscowego starosty. Żeby je otrzymać, właściciel działki musi najpierw złożyć w miejscowym starostwie (w Warszawie - w Biurze Naczelnego Architekta Miasta) wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Można go sporządzić samodzielnie albo skorzystać z gotowych wzorów dostępnych w siedzibie starosty albo na stronach internetowych urzędu.

We wniosku tym oprócz danych osobowych należy podać:

- adres nieruchomości, którą planuje się rozebrać;

- nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego (czyli wskazanie, że jest to np. rozbiórka domu jednorodzinnego);

- numer ewidencyjny działki, na której mają być przeprowadzane prace rozbiórkowe.

Wniosek należy własnoręcznie podpisać, a także podać datę i miejsce jego sporządzenia.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zgodę właściciela obiektu na jego rozbiórkę; w polskim prawie obowiązuje zasada, że własność domu związana jest z własnością gruntu - właściciel działki jest więc jednocześnie właścicielem budynku. Gdyby okazało się, że działka i dom należą do kilku osób (taka sytuacja jest możliwa przy dziedziczeniu), wówczas konieczne staje się uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli;

 • szkic usytuowania obiektu budowlanego;

 • opis robót rozbiórkowych - ich zakresu i sposobu prowadzenia;

 • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas prowadzenia prac rozbiórkowych;

 • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, jeżeli wymagają tego przepisy szczególne (takie jak prawo górnicze; w praktyce warunek ten dotyczy rozbiórki na terenach górniczych);

 • projekt rozbiórki budynku (jeśli jest taka konieczność; projekt rozbiórki może być potrzebny przy dużych, skomplikowanych architektonicznie i konstrukcyjnie budynkach).

  Uwaga! Do wniosku należy dołączyć oryginały wszystkich powyższych dokumentów. Kopie można składać tylko pod warunkiem, że oryginalne dokumenty przedstawi się do wglądu w urzędzie i urzędnik poświadczy zgodność kopii z oryginałami.

  Kiedy pozwolenie nie jest potrzebne

  Od zasady nakazującej uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę są wyjątki - nie jest ono wymagane, jeśli rozbierany obiekt budowlany:

 • spełnia następujące trzy warunki: nie został wpisany do rejestru zabytków ani objęty ochroną konserwatorską, jego wysokość nie przekracza 8 m, a odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa jego wysokości;

 • nie wymagał uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (przy czym również nie jest zabytkiem i nie podlega ochronie konserwatora); będą to przede wszystkim różne obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej;

 • jest wolno stojącym parterowym budynkiem gospodarczym, wiatą, altaną lub przydomową oranżerią (ogrodem zimowym), o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 25 m2.

  Pozwolenie na rozbiórkę nie jest też wymagane w wypadku indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3/dobę, altan i obiektów gospodarczych na działkach w pracowniczych ogrodach działkowych.

  Zgłoszenie zamiast pozwolenia

  We wszystkich wskazanych powyżej sytuacjach nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia. Zanim jednak rozpocznie się prace, zamiar rozbiórki należy zgłosić do miejscowego starosty. W zgłoszeniu należy wskazać rodzaj, zakres i sposób wykonywania prac rozbiórkowych oraz termin ich rozpoczęcia.

  Jeśli w ciągu 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia starosta nie wniesie sprzeciwu (czyli nie wyda odmownej decyzji administracyjnej), można przystąpić do rozbiórki. Z rozpoczęciem prac nie można się zbytnio ociągać - musi ono nastąpić w ciągu dwóch lat od terminu wskazanego w zgłoszeniu. Po upływie tego czasu zgłoszenie trzeba ponowić.

  Uwaga! Może się zdarzyć, że właściciel będzie miał obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę - choć wysokość budynku i jego odległość od granicy działki wskazują na to, że wystarczy samo zgłoszenie. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy rozbiórka budynku może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych czy też stanu środowiska.

  Kiedy starosta wyda sprzeciw

  Może się zdarzyć, że starosta sprzeciwi się pracom rozbiórkowym. Z pewnością stanie się tak wtedy, gdy właściciel nieruchomości poprzestanie na zgłoszeniu, choć w jego sytuacji konieczne jest uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę (np. kiedy rozbierana ma być altana, ale o powierzchni powyżej 25 m2). Po zgłoszeniu prac można się spodziewać, że ze względu na bezpieczeństwo ludzi i mienia starosta będzie się domagał przedstawienia dokładnych informacji o rozbieranym obiekcie albo przeprowadzenia (przed rozpoczęciem rozbiórki) prac zabezpieczających.

  Kiedy trzeba mieć kierownika

  Zatrudnienie kierownika rozbiórki jest obowiązkowe wtedy, gdy wymagała ona uzyskania pozwolenia. Musi to być osoba mająca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, na przykład do prac gazowniczych czy energetycznych.

  Kierownik robót ma obowiązek prowadzenia dziennika rozbiórki i umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Musi też zabezpieczyć teren rozbiórki przed dostępem osób niepowołanych oraz zadbać o bezkolizyjny przebieg prac.

  Uwaga! Obowiązek zatrudnienia kierownika budowy i wyspecjalizowanych wykonawców mają również ci inwestorzy, którzy planują rozbiórkę instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonej do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - choć te prace wymagają tylko zgłoszenia, a nie uzyskania pozwolenia.

  • Więcej o:

  Skomentuj:

  Z domem do rozbiórki