Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Who is who na budowie

Tekst: Małgorzata Reut

Projektant, kierownik budowy i inspektor nadzoru. Wszyscy oni spotykają się na budowie naszego domu i każdy z nich ma swój udział w jego powstaniu.

Funkcje projektanta, kierownika budowy czy inspektora nadzoru inwestorskiego mogą wykonywać tylko osoby mające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, potwierdzone uprawnieniami budowlanymi wydanymi przez organ samorządu zawodowego. Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru oraz na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

To, czy wybrany przez nas fachowiec ma wymagane kwalifikacje, możemy sprawdzić w izbie samorządu zawodowego (architektów - w okręgowych izbach architektów, a inżynierów budowlanych, sanitarnych i elektryków - w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa).

Centralny rejestr prowadzi też Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Zamieszczane są w nim dane osób mających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz osób ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie ich zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość.

Projektant

Zwykle jest nim architekt. Wybiera go inwestor, który kieruje się swoimi preferencjami co do wyglądu i stylu przyszłego domu oraz możliwościami finansowymi (projekt indywidualny jest droższy niż gotowy z katalogu). Warto w tym miejscu wskazać, że projekt gotowy wymaga adaptacji do indywidualnych warunków i adaptacji tej dokonuje również projektant z uprawnieniami.

Projektant ma za zadanie opracowanie zleconego mu projektu technicznego w sposób zgodny z ustaleniami planu miejscowego lub zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wymaganiami przepisów budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.

Do obowiązków projektanta należy również:

 • uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzenia rozwiązań projektowych;

 • wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;

 • uzgadnianie dokumentacji technicznej;

 • sprawowanie, na wniosek inwestora, nadzoru autorskiego nad wznoszonym budynkiem, polegającego na kontroli zgodności wykonywanych prac budowlanych z projektem.

  Ponadto projektant ma prawo:

 • wstępu na teren budowy i dokonywania w dzienniku budowy zapisów dotyczących wykonawstwa robót;

 • żądania wstrzymania robót (żądanie to należy wpisać w dziennik budowy) w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonania ich niezgodnie z projektem.

  Kierownik budowy

  Prawo budowlane wymaga od inwestora, aby na jego budowie był kierownik budowy. Ze względów praktycznych dobrze jest, jeśli kierownikiem budowy jest szef albo pracownik firmy, której powierzyliśmy budowę naszego domu.

  Wykonywanie obowiązków kierownika rozpoczyna się z chwilą podpisania przez niego oświadczenia w dzienniku budowy o przyjęciu tej funkcji oraz przejęciu placu budowy.

  Kierowanie budową to koordynacja wykonawstwa wszystkich prac budowlanych zgodnie z przyjętym harmonogramem poprzez:

 • protokolarne przejęcie od inwestora oraz odpowiednie zabezpieczenie terenu całej budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi;

 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia budynku oraz zorganizowanie przebiegu budowy;

 • kierowanie zespołem pracowników na budowie;

 • zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia na budowie;

 • składanie zapotrzebowania na materiały, wykonawców, sprzęt i transport;

 • odpowiedzialność za dobór pracowników oraz przypisanie im właściwych i zgodnych z ich kwalifikacjami prac oraz dbanie, by prace te były wykonywane przez nich z należytą starannością;

 • rozwiązywanie problemów związanych z przebiegiem poszczególnych etapów robót;

 • zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem budynku do odbioru;

 • wstrzymanie robót budowlanych w razie powstania zagrożenia;

 • dokonywanie wpisów do dziennika budowy oraz dbanie o to, aby wpisy takie były dokonywane przez pozostałe zobowiązane do tego osoby;

 • realizację zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

 • prowadzenie dokumentacji budowy i ochronę jej przed zniszczeniem;

 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej;

 • zgłoszenie - odpowiednim wpisem do dziennika budowy - obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie w nim.

  Kierownik budowy ma również prawo:

 • występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

 • ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

  Inspektor nadzoru inwestorskiego

  To kolejna ważna osoba na budowie. Jego obecność zależy od woli inwestora, który może, ale nie musi, zatrudnić inspektora (chyba że taki obowiązek w pozwoleniu na budowę nałożył na inwestora starosta). Przy obecnej różnorodności technik budowlanych i nie zawsze wiarygodnych ekipach budowlanych warto mieć swojego fachowca na budowie.

  Inspektor nadzoru reprezentuje inwestora na budowie i ma za zadanie kontrolować jakość wszystkich wykonywanych tam prac budowlanych.

  Sprawdza on ich terminowość oraz zgodność z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Ponadto do jego obowiązków należy:

 • sprawdzanie jakości materiałów i wykonawstwa;

 • zapobieganie stosowaniu wyrobów wadliwych, szkodliwych dla zdrowia i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

 • dokonywanie odbiorów kolejnych etapów prac;

 • obecność przy kolejnych próbach i odbiorach technicznych (np. próbie szczelności instalacji wodnej czy gazowej);

 • potwierdzanie liczby wykonanych robót i uczestnictwo w końcowym rozliczeniu inwestycji;

 • czuwanie nad przebiegiem prac poprzez prawo wydawania poleceń kierownikowi budowy w zakresie usunięcia zagrożeń i nieprawidłowości (polecenia te potwierdzane są wpisem do dziennika budowy);

 • prawo żądania od kierownika budowy dokonania poprawek lub ponownego wykonania wadliwie przeprowadzonych robót (żądania te również należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy);

 • uczestniczenie w przygotowaniu budynku do odbioru końcowego oraz w samym odbiorze technicznym.

  Uwaga! Funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego na tej samej budowie nie może pełnić jedna osoba.

  Za wiedzą nadzoru budowlanego

  Przy zatrudnianiu lub zmianie kierownika budowy, inspektora nadzoru lub projektanta sprawującego nadzór autorski inwestor ma obowiązek powiadomienia o tym pisemnie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Do zawiadomienia należy dołączyć oświadczenia wskazanych osób o przyjęciu obowiązków oraz zaświadczenia o aktualnych wpisach do odpowiednich rejestrów.

  W przypadku wątpliwości czy też konieczności rozstrzygnięcia sporu co do prawidłowości prowadzonych prac budowlanych można się zwrócić o odpłatną pomoc do rzeczoznawcy budowlanego. To osoba, której fachowa wiedza pozwala na wydanie opinii w zakresie tych prac budowlanych, w których uzyskała uprawnienia rzeczoznawcy. Opinia taka może być wiążąca dla stron sporu i decydować o wysokości odszkodowania, czy też konieczności powtórnego wykonania określonych robot budowlanych.

  Podstawa prawna

  Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU nr 156, poz. 1118 ze zm., z 2006 r.)

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (DzU nr 86, poz. 578, z 2006 r.)

  • Więcej o:

  Skomentuj:

  Who is who na budowie