Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Wycinka drzew - o czym mówią przepisy

Anna Morleo

Wycinka drzew - można czy nie można? Przepisy dotyczące wycinania drzew ostatnio bardzo często się zmieniały, warto więc uporządkować wiedzę na ten temat i zapoznać się z obowiązującymi normami prawnymi. Poznajcie również koszt wycięcia drzewa.

Wycinka drzew
Wycinka drzew
Fot. PIxabay/MabelAmber

Wycinka drzew na działce

Przed rokiem 2017 wycinka drzew była bardzo skomplikowaną procedurą wymagającą wielu formalności i opłat, w wyniku czego mało kto wycinał drzewa legalnie.

W lutym 2017 r weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, która dopuściła pewnego rodzaju samowolkę - każdy właściciel działki, a także samorząd nie potrzebował już zezwoleń na wycinkę drzew. Ze grozą wspominamy ten czas obowiązującego liberalnego „lex Szyszko”  w którym to w krótkim czasie wycięto mnóstwo drzew i krzewów z prywatnych posesji, ale także miast i gmin. Jako, że często dochodziło do nadużyć liberalnego prawa i wycinano starodrzew czy nawet pomniki przyrody już po czterech miesiącach pojawiła się kolejna zmiana w prawie, która nieco uporządkowała zasady ingerencji w ekosystem. Od 17 czerwca 2017 roku pojawiły się nowe przepisy, regulujące poprzednie zmiany: powrócił obowiązek zgłaszania zamiary wycinki drzewa do odpowiedniego urzędu (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) dla drzew,które na wysokości 5 cm będą przekraczać dopuszczalny w ustawie obwód. 

Wycinka drzewa wniosek

W zgłoszeniu właściciel podaje swoje imię i nazwisko plus oznaczenie nieruchomości wraz z mapką i dokładnym punktem umieszczenia drzewa tak by inspektorzy mogli podczas wizji lokalnej znaleźć zgłaszane drzewo.

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. W przypadku, gdy chodzi o wycinkę drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.

Wycinka drzewa w pasie drogowym

Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Wycinka drzew w 2019 r

Obecnie obowiązuje nas ostatnia nowelizacja z 1 stycznia 2019 r. wedle której wciąż mamy prawo do rozporządzania drzewami na własnej działce, nawet be z zgłoszenia czy zezwolenia, ale tylko w określonych warunkach ujętych w ustawie.

Wycinka drzewa ustawa

“Art. 83a. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewu lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków.

(...)

6. Niewyrażenie stanowiska w terminie 30 dni, a w przypadku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - 60 dni, od dnia otrzymania projektu zezwolenia, o którym mowa w ust. 2a i 3 organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, uznaje się za uzgodnienie zezwolenia.

(...)

Art. 83b. 1 Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa lub krzewu zawiera:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu cywilnego;

2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu cywilnego;

3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;

4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,

b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;

7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

8) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

9) projekt planu

(...)

Art. 83f. 1. Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do:

1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25m2;

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie ogrodowym w pasie drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;”

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody

Wycinka drzew bez zezwolenia

Tak więc zgodnie z obowiązującą ustawą nie zawsze musimy składać wniosek o zezwolenie wycięcia drzewa. Nie jest ono wymagane w przypadku drzew lub krzewów których nie będziemy sprzedawać np. z prywatnych terenów zalesionych.

W niektórych jednak sytuacjach – mimo że drzewo jest nasze, rośnie na naszej działce i nie zamierzamy go sprzedawać - może istnieć konieczność, że będziemy musieli zgłosić zamiar jego usunięcia. Zgłoszenia wymaga drzewo, którego obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekroczy wymiary:

• 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
• 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
• 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Wycinka drzew i wycinka krzewów - koszty urzędowe

Nim zabierzemy się za wycinanie drzew z własnego ogrodu warto zapoznać się urzędowymi kosztami wycięcia i usunięcia drzewa, które ponosi właściciel posesji na której rośnie drzewo.  Opłata naliczana jest w zezwoleniu i pobierana przez organ wydający zezwolenie. Wraz z wejściem w życie rozporządzenia ministra środowiska w sprawie wysokości stawek za usunięcie drzew i krzewów, od 17 lipca 2017 roku dla całego kraju obowiązują te same ceny. Ceny różnią się w zależności od gatunku i obwodu wycinanego pnia.  W przypadku, gdy wycinka prowadzona jest bez zezwolenia, wszystkie koszty z tym związane ponosi posiadacz nieruchomości jaka jest cena za wycięcie i za usunięcie drzewa jeśli wycięcie odbywa się po zgłoszeniu zezwolenia właściciel ponosi koszty jedynie usunięcia drzewa. 

Wycinka drzew cennik

1. Brzoza, czeremcha, czereśnia, daglezja, dąb czerwony, glediczja trójcierniowa, jesion, jodła (z wyjątkiem jodły koreańskiej), kasztan jadalny, kasztanowiec (pozostałe gatunki), klin czerwony, klon jawor, klin zwyczajny, lipa, metasekwoja chińska, modrzew, olcha, orzech, sofora chińska, sosna, sumak, świerk, wiąz, wiśnia (z wyjątkiem ałyczy i wiśni wonnej), żywotnik olbrzymi

Obwód do 100 cm - 25 zł/cm
Obwód powyżej 100 cm - 30 zł/cm

2. Kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, platan klonolistny, robinia akacjowa, topola, wierzba

Obwód do 100 cm  - 12 zł/cm
Obwód powyżej 100 cm - 15 zł/cm

3. Cis, cyprysik, głóg, jałowiec, jarząb (pozostałe gatunki), jodła koreańska, oliwnik, żywotnik zachodni

Obwód do 100 cm - 170 zł/cm
Obwód do 100 cm  - 210 zł/cm

4. Ałycza, ambrowiec balsamiczny, buk pospolity, choina kanadyjska, cypryśnik błotny, dąb (z wyjątkiem dębu czerwonego, grab pospolity, grusza, jabłoń, jarząb pospolity, klon polny, kłęk amerykański, korkowiec amurski, leszczyna turecka, magnolia, miłorząb japoński, morwa, orzesznik, rokitnik zwyczajny, surmia, tulipanowiec amerykański, wiśnia wonna

Obwód do 100 cm - 55 zł/cm
Obwód powyżej 100 cm - 70 zł/cm

5. Rodzaje i gatunki drzew inne niż wymienione w grupach 1-4

Obwód do 100 cm- 25 zł/cm
Obwód powyżej 100 cm  - 30 zł/cm

Wycinka krzewów cennik

Inaczej wygląda sytuacja przy wycince krzewów. Tutaj urząd ustalił stawki w zależności od zajmowanej powierzchni i podział gatunków rosnących w skupisku.

1. Dereń rozłogowy, róża pomarszczona, sumak, tawuła kutnerowata, świdośliwa kłosowa

Skupisko do 100 m2 - 10 zł/m2
Skupisko powyżej 100 m2 w urzędzie - 10 zł/m2

2. Pozostałe rodzaje i gatunki krzewów

Skupisko do 100 m2 w urzędzie - 40 zł/m2
Skupisko powyżej 100 m2 w urzędzie - 50 zł/m2

 

Skomentuj:

Wycinka drzew - o czym mówią przepisy