Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Książeczka zdrowia domu

Małgorzata Kapelusiak

Mieszkam w starym domu. Część działki przekazałem synowi, który chce postawić na niej swój dom. Niestety, nie ma innej możliwości, jak dostawienie nowego budynku do mojego. Obawiam się, że może to być niebezpieczne. Kto może to ocenić? Tomasz H.

Ingerencja w konstrukcję domu, powinna być zawsze poprzedzona opinią bądź ekspertyzą techniczną
Ingerencja w konstrukcję domu, powinna być zawsze poprzedzona opinią bądź ekspertyzą techniczną
Rys. Małgorzata Ślińska
Przepisy prawa wymagają, aby rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana przeznaczenia budynku były poprzedzone ekspertyzą bądź opinią techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku.

Zanim powstanie dom

Budynki i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane tak, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do:

- zniszczenia całości lub części budynku,

- odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,

- uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Ponadto, konstrukcja budynku powinna mieć taką nośność, która zapewni jej stabilność i bezpieczeństwo użytkowania (nie zostaną przekroczone stany graniczne nośności oraz stany graniczne przydatności do użytkowania).

Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w budynku oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia.

Z kolei stany graniczne przydatności do użytkowania będą przekroczone, jeśli w konstrukcji budynku nie zostaną spełnione wymagania użytkowe i wystąpią m.in.: uszkodzenia, w tym również rysy, które ujemnie wpływają np. na jej trwałość i wygląd, drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Ekspertyza a opinia

Wzniesienie budynku w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania.

W sytuacji, gdyby takie zagrożenie potencjalnie istniało, budowa powinna być poprzedzona ekspertyzą techniczną stanu obiektu istniejącego, stwierdzającego jego stan bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania. Najczęściej taka ekspertyza będzie wówczas wymagana przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Możliwe jest jednak, iż starosta będzie jej wymagał już po udzieleniu pozwolenia. Potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21.12.2011 II OSK 1935/10, zgodnie z którym wykonanie ekspertyzy w tym zakresie może być konieczne także po wydaniu pozwolenia na budowę i przed rozpoczęciem budowy, jak i w toku budowy, w celu zapobieżenia zagrożeniom dla bezpieczeństwa budynków istniejących. Zatem - o ile istnieją ku temu podstawy faktyczne (możliwość zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników) - taka ekspertyza może być jeszcze wykonana.

Należy w tym miejscu odróżnić ekspertyzę techniczną od opinii. Obydwie formy oceniają stan techniczny budynku. Przy czym opinia techniczna to ocena stanu budynku wystawiona na podstawie oględzin i dostępnej dokumentacji projektowej.

Natomiast ekspertyza techniczna to ocena stanu domu poparta badaniami i wyliczeniami wytrzymałości jego fundamentów, ścian, stropów i innych elementów konstrukcji, elewacji oraz dachu.

Przy chęci zakupu nowego domu zazwyczaj wystarcza wydanie opinii, które pozwala uniknąć kupna domu z wadami. W wypadkach wskazanych przez prawo (rozbudowa, przebudowa, zmiana przeznaczenia budynku czy budowa domu potencjalnie zagrażającego sąsiadom) wymagana jest już ekspertyza. Z uwagi na zakres włożonej pracy, koszty opinii będą znacznie niższe niż ekspertyzy - w każdym jednak wypadku będą ustalane indywidualnie.

Kto może je wykonać

Zarówno opinia, jak i ekspertyza powinny być sporządzone przez osobę wykonującą samodzielną funkcję techniczną w zakresie rzeczoznawstwa budowlanego.

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych. Obejmuje ona w szczególności:

- projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno--budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,

- rzeczoznawstwo budowlane.

Rzeczoznawcą budowlanym może być osoba, która korzysta w pełni z praw publicznych oraz posiada: tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta, uprawnienia budowlane bez ograniczeń, co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem oraz znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem.

Podstawą do podjęcia czynności rzeczoznawcy budowlanego jest dokonanie wpisu, w drodze decyzji, do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych. Poprzez stronę internetową Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (ww.gunb.gov.pl) możliwy jest dostęp online do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane oraz do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych. Należy jednak podkreślić, że udostępniona lista obejmuje tylko te osoby, które wyraziły zgodę na publikację swoich danych.

Nadmienić również trzeba, iż oprócz osób legitymujących się tytułem rzeczoznawcy budowlanego uzyskanym w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane, możemy także skorzystać z usług rzeczoznawców ustanawianych przez stowarzyszenia naukowo-techniczne, np. SARP (Stowarzyszenie Architektów Polskich), PZiTB, (Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa) czy SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich). Tytuły rzeczoznawców nadawane przez stowarzyszenia nie są jednak tożsame z tymi nadawanymi na podstawie przepisów prawa budowlanego. Ci rzeczoznawcy nie podlegają bowiem rygorom wynikającym z powyższej ustawy, w tym m.in. nie mają obowiązku uzyskania wpisu na listę członków izby samorządu zawodowego oraz do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. ze zmianami).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 74 poz. 690 z 2002 r. ze zmianami).Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Książeczka zdrowia domu