Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Kierownik budowy - jego rola i obowiązki

Katarzyna Trzcielińska, Budowlany.pl

Jednym z obowiązków inwestora w procesie budowy domu jest znalezienie osoby, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy. Chodzi o osobę o odpowiednich uprawnieniach do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w wystarczającym zakresie i specjalności.

Jaką rolę pełni na budowie jej kierownik? Za co zgodnie z prawem odpowiada?
Jaką rolę pełni na budowie jej kierownik? Za co zgodnie z prawem odpowiada?
Fot.: Budowlany.pl
Inwestor może oczywiście zlecić realizację robót budowlanych wykonawcy, który zatrudni kierownika budowy, a inwestor jedynie zaakceptuje daną osobę na tym stanowisku.

Obowiązki i rola kierownika budowy

Do obowiązków kierownika budowy należy, m.in. zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy prowadzenie dziennika budowy, zatroszczenie się o tablicę informacyjną i ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Ponadto kierownik musi odpowiednio zabezpieczyć plac budowy. W przypadku katastrofy budowlanej w pierwszej kolejności odpowiada za nią kierownik budowy.

Naruszenie tych obowiązków może narazić kierownika budowy na odpowiedzialność karną z art. 220 kodeksu karnego.

Charakter prawny odpowiedzialności kierownika budowy

Kierownik budowy, który będąc odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli zostanie udowodnione, że kierownik budowy działał nieumyślnie, wtedy podlega jedynie grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Kierownik budowy powinien:

•  złożyć oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z załączoną kserokopią zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego i decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych;

•  złożyć wpis do dziennika budowy;

•  przejąć plac budowy i odpowiednio go zabezpieczyć.

W oświadczeniu kierownik budowlany podaje, że zna przepisy prawne o wykonywaniu robót budowlane (w szczególności prawo budowlane), świadom jest ciążącej na jego funkcji odpowiedzialności karnej i zawodowej, czy roboty budowlane przekroczą 30 dni roboczych, czy zatrudnionych przy robotach będzie więcej niż 20 osób, czy zakres robót przekroczy 500 osobodni, podaje także organ który udzielił lub stwierdził posiadane przez niego uprawnienia budowlane. Ponadto podaje jaką budową kierowania się podejmuje, gdzie położoną, a także numer odpowiedniej działki, na której budowa będzie prowadzona.

To oświadczenie inwestor zobligowany jest wysłać do odpowiedniego organu (inspektorat nadzoru budowlanego) jako załącznik do zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych albo zawiadomienia o zmianie osoby pełniącej samodzielną funkcję techniczną na budowie, co najmniej na siedem dni przed rozpoczęciem robót. W zawiadomieniu o zmianie osoby pełniącej samodzielną funkcję techniczną na budowie inwestor podaje datę faktycznej zmiany osób. Oprócz oświadczenia kierownika inwestor załącza oświadczenia inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta sprawującego nadzór autorski o przyjęciu obowiązków. W tym momencie następuje wstąpienie przez kierownika budowy w swą funkcję i od tego momentu spoczywają na nim obowiązki i przysługują prawa przewidziane przez ustawę. Przekazanie jest bardzo istotnym momentem z punktu widzenia odpowiedzialności kierownika budowy. Poprzez oświadczenie o podjęciu obowiązków kierowania budową zobowiązuje się wprawdzie do zabezpieczenia terenu budowy i w związku z tym do ponoszenia odpowiedzialności za ewentualnie powstałe szkody, ale odpowiedzialność ta powstaje nie wcześniej niż w chwili podpisania protokołu o przejęciu terenu budowy. Co do wpisu to przed przystąpieniem do rozpoczęcia robót budowlanych do dziennika budowy należy wpisać osoby, którym powierzono nadzór, kierownictwo i kontrole techniczną robót. Osoby te zobowiązane są poświadczyć podpisem podjęcie bądź przejęcie powierzonych im funkcji. Kierownik ma sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej. Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.

Zmiana kierownika

Zmiana kierownika budowy musi być odnotowana w dzienniku budowy. Wpis taki powinien określać stan zaawansowania robót budowlanych i stopień zabezpieczenia przekazywanego terenu budowy. Przekazujący i przejmujący potwierdzają ten fakt swoimi podpisami. Jest to moment faktycznej zamiany osób sprawujących funkcję kierowania budową.

***


Podstawa prawna:

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.)

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 r. Nr 120 poz. 1133 z późn. zm.)

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 r. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.)

ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

Zobacz projekty domów

    Więcej o:

Skomentuj:

Kierownik budowy - jego rola i obowiązki