Telefony i strony internetowe ważne dla inwestora

red.

Podczas prowadzenia budowy domu niektóre kontakty warto mieć pod ręką.

Przydatne adresy i telefony
Przydatne adresy i telefony
Rys. Krzysztof Mizgalski
Ważne telefony

- Policja 997

- Straż pożarna 998

- Pogotowie 999

- Straż miejska 986

- Numer alarmowy 112

- Pogotowie gazowe 992

- Pogotowie ciepłownicze 993

- Pogotowie energetyczne 991

- Pogotowie wodociągów i kanalizacji 994

- Prognoza pogody 22 9221

Ważne strony internetowe

- Bezpieczeństwo i Higiena Pracy: www.bhpwbudownictwie.pl

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - adresy i telefony urzędów wojewódzkich i gminnych oraz starostw powiatowych: www.mswia.gov.pl

- Główny Urząd Nadzoru Budowlanego: www.gunb.gov.pl

- Państwowa Inspekcja Pracy (zgłaszanie wypadków): www.pip.gov.pl

- Urząd skarbowy: www.urzad-skarbowy.pl

Porady "Ładnego Domu"

- telefon dyżurny czynny we wtorki i środy w godz. 10-12, 22 555 31 15

- e-mail: ladnydom@agora.pl

- porady i teksty archiwalne: www.ladnydom.pl

Ważne ustawy i rozporządzenia

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dziennik Ustaw z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 75, poz. 690 ze zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 120, poz. 1133)

- Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dziennik Ustaw z 2005 r., nr 239, poz. 2019 ze zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 108, poz. 953 ze zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 120, poz. 1134)

- Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z 2004 r., nr 92, poz. 881)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dziennik Ustaw z 2001 r., nr 138, poz. 1554)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dziennik Ustaw z 2004 r., nr 198, poz. 2043)

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykładSkomentuj:

Telefony i strony internetowe ważne dla inwestora