Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Bezpieczna dzierżawa gruntu

Odpowiada: Natalia Bronowicka

Odziedziczyłem grunt rolny, na którym chcę kiedyś zbudować dom. Teren ten ma być w nowych planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne. Zanim to nastąpi, chciałbym ten grunt wydzierżawić. Jak spisać umowę dzierżawy? Czy muszę ją gdzieś zgłaszać? M. Maliszewski, Katowice

Bezpieczna dzierżawa
Bezpieczna dzierżawa
Rys. archiwum redakcji
1 Jak sporządzić umowę dzierżawy gruntu rolnego?

2 Kiedy można odstąpić od umowy?

3 Czy umowa dzierżawy wymaga zgłoszenia do jakiegoś organu?

1 Umowa dzierżawy gruntu

 • Co musi zawierać. W umowie powinny być następujące informacje:

  - strony umowy, tj. dokładne dane osoby, która grunt wydzierżawia, oraz dzierżawcy,

  - czas, na jaki zostaje ona zawarta (może być to zarówno czas określony, np. na 7 miesięcy, jak i nieokreślony),

  - oznaczenie gruntu, który ma być wydzierżawiony - jego położenie, wielkość oraz rodzaj upraw,

  - określenie, która ze stron ma obowiązek zapłaty podatków i innych kosztów związanych z gruntem (np. ubezpieczenia od zdarzeń losowych, takich jak pożar, susza czy grad, które mogą zniszczyć uprawy),

  - wysokość, sposób oraz termin uiszczania czynszu dzierżawnego.

  Umowa musi być podpisana przez obie strony.

  Uwaga! Wpisanie w umowie terminu uiszczania czynszu dzierżawnego jest bardzo ważne. Jeśli go nie ustalimy, czynsz dzierżawny będzie płacony przez dzierżawcę co pół roku "z dołu", zatem pierwszą kwotę należności z tego tytułu otrzymamy od dzierżawcy dopiero po upływie pół roku od dnia udostępnienia mu gruntu.

 • Forma umowy. Umowa może być zawarta:

  - tylko pisemnie - jeśli dzierżawa będzie dłuższa niż 1 rok,

  - ustnie lub pisemnie - jeśli grunt wydzierżawiamy na okres krótszy od jednego roku.

  Jeśli w umowie nie określono daty zakończenia okresu dzierżawy, uważa się, że umowa taka została zawarta na czas nieoznaczony. Identyczne skutki ma dzierżawa zawarta na czas dłuższy niż 30 lat - po upływie tego okresu uważa się ją za zawartą na czas nieoznaczony.

  2 Wypowiedzenie umowy

  Jeśli dzierżawca narusza lub zmienia warunki przedmiotu dzierżawy (np. nie dba o wydzierżawioną plantację truskawek, albo na jej terenie magazynuje niebezpieczne odpady), lub nie płaci czynszu przez dwa pełne okresy płatności, a w wypadku, gdy czynsz jest płatny rocznie, spóźnia się z jego zapłatą ponad trzy miesiące, wówczas można wypowiedzieć mu umowę dzierżawy ze skutkiem natychmiastowym. Aby można było skorzystać z tego uprawnienia, należy uprzedzić dzierżawcę o zamiarze jej wypowiedzenia i udzielić mu - w formie pisemnej - dodatkowego trzymiesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu. Jeżeli i w tym terminie nie ureguluje on należności, to mamy prawo - przez pisemne oświadczenie - wypowiedzieć umowę dzierżawy.

  Uwaga! Jeśli umowa dzierżawy została zawarta na czas nieokreślony, to można ją wypowiedzieć również z rocznym terminem wypowiedzenia, liczonym od końca roku dzierżawnego (rok dzierżawny to dwanaście kolejnych miesięcy liczonych od dnia przekazania gruntu dzierżawcy - np. od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005 r.).

  3 Konieczne zgłoszenie

  Umowę dzierżawy gruntu rolnego wydzierżawiający powinien zgłosić do właściwego - ze względu na miejsce zamieszkania - urzędu skarbowego. Od przychodów z tytułu dzierżawy należy bowiem odprowadzić podatek. Można to zrobić ryczałtem lub wykazać dochód z tytułu dzierżawy w rocznym zeznaniu podatkowym, które składamy do końca kwietnia danego roku kalendarzowego. Jeśli zdecydujemy się na pierwszy wariant, powinniśmy to wcześniej zgłosić (pisemnie) naczelnikowi urzędu skarbowego - jednak nie później niż do dnia uzyskania pierwszego przychodu.  Podstawa prawna:

  Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU nr 16 poz. 93 z 1964 r. ze zm.); Ustawa z 28 listopada 1998 r. O zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU nr 144, poz. 930 z późn. zm.).  • Więcej o:

  Skomentuj:

  Bezpieczna dzierżawa gruntu