Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Ubezpieczenie domu: jak wybrać dobrą ofertę

Małgorzata Kapelusiak

Piękna pogoda i wakacyjny spokój mogą być łudzące. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, kraj nawiedzały wichury i intensywne opady deszczu. Po raz kolejny okazuje się, że większość domów nie jest ubezpieczonych od powodzi, ani od innych zdarzeń losowych. A przecież ubezpieczenie domu nie jest ani najdroższe, ani szczególnie skomplikowane przy jego realizacji.

Dom pod osłoną lasu
Dom pod osłoną lasu
Fot. Liliana Jampolska
Ubezpieczenie domu ma za zadanie zabezpieczyć należący do nas dom lub mieszkanie i znajdujące się w nich przedmioty przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą na skutek kradzieży z włamaniem, rabunku lub określonych w umowie zdarzeń losowych.

Pod pojęciem zdarzeń losowych rozumieć należy: ogień, zalanie, powódź, huragan, uderzenie piorunu, eksplozja, grad, lawina, obsuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi i innych mniej prawdopodobnych, jak np. uderzenie w nasz dom statku powietrznego.

Umowy ubezpieczenia mogą się różnić - każde towarzystwo może oferować inny zakres ubezpieczeń i stawkę, warto zatem czytać je dokładnie i uściślać zakres oferowanej ochrony. Generalnie jednak im droższa polisa, tym zakres ochrony większy.

Ubezpieczenie domu od powodzi

Jeżeli budynek stoi na terenie, który był zalany w ostatnich dziesięciu lub dwudziestu latach - wówczas, w zależności od ubezpieczyciela - składka za ubezpieczenie z ryzykiem powodzi wzrasta. Trudności z zawarciem umowy ubezpieczenia obejmującej ryzyko powodzi mogą mieć osoby, których budynki mieszkalne znajdują się lub których budowa jest zaplanowana na terenach zalewowych, określonych w planach miejscowego zagospodarowania, blisko rzek pozbawionych wałów przeciwpowodziowych lub znajdujących się pomiędzy wałem a linią brzegową rzeki, jeziora lub bezpośrednio w strefie wybrzeża morskiego.

Umowa ubezpieczenia domu

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie pisemnego wniosku, który bardzo często zawiera wiele pytań dotyczących przedmiotu ubezpieczenia, rodzaju działalności (jeśli taka jest przez nas prowadzona w ubezpieczanym domu), potencjalnych ryzyk (zagrożeń) wiążących się z przedmiotem działalności. Wszystko to jest związane z oceną ryzyka i przekłada się na koszt zakupu ubezpieczenia, czyli składkę ubezpieczeniową. Na wszystkie pytania trzeba rzetelnie odpowiedzieć, zgodnie ze swoją wiedzą. Wszelkie niezgodności, jakie zostaną później ujawnione, zakład ubezpieczeń może wykorzystać przeciwko ubezpieczającemu i powołać jako uzasadnienie odmowy wypłaty lub ograniczenia wysokości odszkodowania.

Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia jest polisa ubezpieczeniowa. Treść polisy zwykle zawiera podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia, tj. podstawowych ryzyk objętych ubezpieczeniem, np. ogień, kradzież, odpowiedzialność cywilna, wskazanie wysokości sum ubezpieczenia (tzn. limitów do których odpowiada zakład ubezpieczeń) oraz dane podmiotu ubezpieczonego i ubezpieczającego.

Warto też wiedzieć, że w sytuacji gdy do zawarcia umowy doszło zbyt pochopnie i jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy w ciągu 30 dni. Do takiego odstąpienia nie jest potrzebna zgoda zakładu ubezpieczeń. Nie ma również obowiązku "wytłumaczenia" się ze swojej decyzji. Trzeba jednak pamiętać, że pozostaje obowiązek zapłaty składki za okres, w którym umowa obowiązywała - była świadczona ochrona ubezpieczeniowa.

Procedura likwidacji szkody

Standardowa polisa ubezpieczeniowa oprócz zwrotu kosztów za poniesione straty wynikłe na przykład z bezpośredniego działania wody w trakcie lub następstwie powodzi pozwala na zwrot wydatków powstałych za wyrządzone szkody w trakcie akcji ratowniczej i uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. Ubezpieczyciel ponosi również odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku upadku drzew w następstwie powodzi.

Jeżeli dom był ubezpieczony, szkodę należy zgłosić niezwłocznie we właściwym towarzystwie ubezpieczeniowym - w formie pisemnej, poprzez wypełnienie stosownego wniosku, lub też, w przypadku części towarzystw, w formie internetowej.

W trakcie procedury likwidacji szkody ubezpieczyciel ustala wartość odszkodowania, która winna obejmować całość szkody spowodowanej zdarzeniem objętym ubezpieczeniem. Jeżeli kwota odszkodowania zadowala poszkodowanego, wówczas ubezpieczyciel ma obowiązek wypłaty kwoty bezspornej w terminie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia o szkodzie. W sytuacji, gdy ubezpieczony nie zgadza się z kwotą proponowanego mu przez ubezpieczyciela odszkodowania, wówczas ubezpieczony może ma prawo wniesienia skargi bądź zażalenia do ubezpieczyciela, a ten winien w ciągu 30 dni ją rozpatrzyć. Jeśli decyzja ubezpieczyciela jest dla poszkodowanego niekorzystna, wówczas nie pozostaje nic innego jak wykonać, na własny koszt, wycenę szkody w oparciu o opinię rzeczoznawcy majątkowego. Gdy wnioski zawarte w opinii będą odmienne, niż te które prezentuje ubezpieczyciel, wówczas ubezpieczonemu pozostaje jedynie droga sądowa i wystąpienie z pozwem o zapłatę skierowanym przeciwko ubezpieczycielowi, o różnicę między tym co było mu oferowane przez ubezpieczyciela, a ustaloną przez siebie wartością szkody.

Warto nadmienić, że w przypadku sytuacji nadzwyczajnych ubezpieczyciele stosują uproszczoną ścieżkę likwidacji. Dotyczy to jednak szkód o stosunkowo niewielkiej wysokości (np. do 5 tysięcy złotych).

Czego nie obejmuje ubezpieczenie domu?

Konieczne jest również wskazanie, iż ubezpieczenia standardowo nie obejmują szkód:

- powstałych w wypadku umyślnego działania lub w przypadku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego oraz osób, z którymi pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym;

- za które odpowiedzialność regulowana jest w prawie górniczym i geologicznym;

- wynikających z działania energii jądrowej, wojny, trzęsienia ziemi, zamieszek, aktu terroryzmu;

- których skutki wynikają z naturalnego zużycia lub starzenia się ubezpieczonego mienia w związku z jego normalnym użytkowaniem lub eksploatacją, np. długotrwałe i systematyczne zawilgocenie;

- których skutkiem jest obowiązek zapłaty kar sądowych lub administracyjnych oraz kar umownych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124 poz.1151 z 2003r. ze zmianami)

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

    Więcej o:

Skomentuj:

Ubezpieczenie domu: jak wybrać dobrą ofertę