Co zawiera plan zagospodarowania przestrzennego?

Redakcja Pressland

Inwestorzy wiedzą, jak dużym ułatwieniem jest budowa działki na obszarze, gdzie przyjęty został plan zagospodarowania przestrzennego. Wówczas formalności związane z budową nie są skomplikowane i czasochłonne. W skrócie: plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem określającym, czy na danym terenie możliwa jest zabudowa i jakie musi spełnić warunki.

Co zawiera plan zagospodarowania przestrzennego?
Co zawiera plan zagospodarowania przestrzennego?
Fot. shutterstock

Szczegóły związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku każda gmina znajdująca się na terenie Polski musi mieć własny plan zagospodarowania przestrzennego. Uchwalony jest on przez Radę Miasta na podstawie wcześniej uchwalonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Informacje, jakie muszą znaleźć się w planie zagospodarowania przestrzennego to: przeznaczenie terenów, linie rozgraniczające ulice i drogi publiczne, linie zabudowy, granice terenów chronionych, a także zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane. Każdy plan zawsze składa się z opisu i rysunku, czyli załącznika graficznego dla uchwały. Tekst opisowy i grafika wzajemnie się uzupełniają. W tekście znajdują się szczegóły, jakie nie zostały ujęte na rysunku. Są to między innymi: informacje o dopuszczalnej wysokości budynków, informacje o rodzaju pokrycia i kącie nachylenia dachu, a także zasady co do podziału nieruchomości. Na rysunku w sposób graficzny przedstawione jest przeznaczenie nieruchomości oraz ustalenia dotyczące granic. Każdy plan podzielony jest na tereny o różnym przeznaczeniu. Tereny oznaczone są różnymi kolorami
i symbolami. Według prawa, każdy obywatel może mieć wgląd do dokumentu takiego jak plan zagospodarowania przestrzennego.

Co zawiera plan zagospodarowania przestrzennego?
Co zawiera plan zagospodarowania przestrzennego?
Fot. shutterstock

Regulacje wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego

Najważniejszą kwestią, jaką reguluje plan zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczenie gruntów. Na przykład, określa czy grunty mają być przeznaczone dla domu jednorodzinnego, czy też pod prowadzenie działalności gospodarczej. To bowiem wpływa na to, jakie ma być przyszłe sąsiedztwo. Następnie, dookreślana jest minimalna wielkość działki budowlanej, a także jak duża jej część może zostać zabudowana. Dodatkowo, określa się, czy budynki mają być wolnostojące czy też na danym terenie ma być zabudowa bliźniacza lub szeregowa. Plan zagospodarowania przestrzennego wskazuje, ile kondygnacji i jaką wysokość mają mieć budynki. Poza tym, z planu takiego można dowiedzieć się, jaka ma być szerokość elewacji frontowej lub w jaki sposób rozwiązać problem mediów co do zaopatrzenia w wodę i kanalizację. W planie może też znajdować się informacja co do tego, jakie paliwa wolno stosować. Plan zagospodarowania określa warunki zabudowy działki, narzucając odgórnie pewne zasady budowlane. Jest jednocześnie dużym ułatwieniem, ze względu na to, że reguluje wiele niejasnych kwestii i ułatwia przejście przez proces budowlany przy możliwości zebrania wszystkich niezbędnych pozwoleń.

Każdy miejscowy plan zagospodarowania musi być bardzo dokładnie przeanalizowany. Nie ma bowiem jednolitego wzorca. Plany różnią się pomiędzy sobą szczegółowością regulacji oraz zakresem przedmiotowym. Wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są w odpowiednim urzędzie gminy. Poza tym, publikowane są w dziennikach urzędowych województw oraz udostępniane w formie elektronicznej w Internecie.

Co zawiera plan zagospodarowania przestrzennego?
Co zawiera plan zagospodarowania przestrzennego?
Fot. shutterstock

A co jeśli działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego?

Jeśli teren, który interesuje inwestora nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego to sytuacja nieco się komplikuje. Należy wtedy wystąpić do gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Ujęte tam będą wszystkie te wymagania, jakie zazwyczaj znajdują się w planie zagospodarowania przestrzennego. Sama procedura jest niestety czasochłonna. Na wydanie decyzji trzeba czasem czekać nawet kilka miesięcy. Łatwiej można otrzymać pozwolenie na budowę domu, jeśli działka jaką planuje się zakupić sąsiaduje z działką już zabudowaną.

Skomentuj:

Co zawiera plan zagospodarowania przestrzennego?