Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Projekt regeneracji lasów

MP

Właśnie oficjalnie ruszył pierwszy, finansowany przez Grupę VELUX projekt ochrony lasów, stanowiący część 21-letniej współpracy z organizacją WWF. Ma on obniżyć emisję CO2 w Ugandzie o milion ton i tym samym ułatwić krajowi wywiązanie się ze swoich zobowiązań w ramach porozumienia paryskiego.

Projekt ochrony lasów
Projekt ochrony lasów
Fot. Velux

Za projekt rewitalizacji lasów o nazwie Natural Forest Regeneration for Enhanced Carbon Stocks in the Albertine Rift (FRECAR) odpowiada WWF-Uganda, przy współpracy Krajowego Zarządu Lasów Ugandy. W marcu 2021 r. podpisano formalny protokół ustaleń, a rząd Ugandy w pełni popiera projekt.

Projekt regeneracji lasów

WWF i Grupa VELUX ogłaszają oficjalne rozpoczęcie innowacyjnego projektu regeneracji lasów, który jednocześnie stanowi źródło redukcji emisji CO2 w ramach realizacji ustalonego na poziomie krajowym wkładu (NDC) Ugandy. Obejmujący około 34 tys. hektarów projekt powinien obniżyć krajowe emisje CO2 o około milion ton. Wszystkie efekty projektu finansowanego przez Grupę VELUX – zarówno obniżenie emisji dwutlenku węgla, jak i jego usunięcie z atmosfery – mają pomóc rządowi Ugandy zrealizować wkład ustalony na poziomie krajowym (NDC).

Projekt FRECAR

Projekt FRECAR jest realizowany w Szczelinie Albertyńskiej w Ugandzie, obszarze o wyjątkowym endemizmie fauny i umiarkowanym endemizmie flory, leżącym na terenie pięciu krajów. Ta inicjatywa regeneracji lasów to pierwsza z pięciu podobnych inicjatyw w ramach zaplanowanej 21-letniej współpracy z WWF, którą Grupa VELUX rozpoczęła w 2020 r.

Oficjalne rozpoczęcie projektu FRECAR odbyło się online ze względu na ograniczenia obowiązujące obecnie w Ugandzie. Spotkanie było udane, a udział w nim wzięła duża grupa interesariuszy, w tym przedstawiciele Krajowego Zarządu Lasów Ugandy, lokalnych społeczności, organizacji Face the Future, zajmującej się doradztwem w sprawach związanych z redukcją emisji dwutlenku węgla, oraz WWF Dania i WWF Uganda.
Za realizację projektu FRECAR odpowiada WWF-Uganda przy współpracy Krajowego Zarządu Lasów Ugandy. Zakłada on regenerację obszaru Murchison Semliki (regenerację centralnych rezerwatów leśnych Kagombe i Bugoma) w Szczelinie Albertyńskiej. Region ten wyróżnia się ogromną różnorodnością biologiczną – w tych wilgotnych lasach tropikalnych żyje 6 568 gatunków roślin i 1 833 lądowych kręgowców. Niestety tylko na przestrzeni ostatnich 20 lat z obszaru Murchison Semliki zniknęło 66% powierzchni lasów – jest to jeden z najszybciej wylesianych obszarów w Ugandzie. Choć na terenie tym znajduje się większość obszarów chronionych Ugandy, presja ze strony sektora rolniczego, nielegalna wycinka drzew i rozprzestrzenianie się siedlisk ludzkich doprowadziły do znacznej degradacji lasów. Samo niezrównoważone rolnictwo spowodowało, że powierzchnia lasów w regionie Kagombe spadła o 88%, a w regionie Bugoma zniknęła już ponad połowa zalesienia.

Dwudziestoletni horyzont czasowy projektu FRECAR sprawia, że jest on idealny do regeneracji lasów. Pozwala jednocześnie zająć się kwestiami różnorodności biologicznej, zmian klimatycznych i zapewnienia środków do życia lokalnym społecznościom. A do tego realizowany jest on w regionie, który w ciągu ostatnich 20 lat stracił najwięcej lasów. 

David Duli, Dyrektor Krajowy WWF-Uganda.

Bardzo się cieszę, że WWF, nasz partner w zakresie ochrony lasów, uzyskał zgodę na ten projekt. Teraz można rozpocząć planowe działania w Ugandzie, które mają na celu zregenerować utracone lasy. To ważny pierwszy krok na drodze do kompensacji naszego historycznego śladu węglowego. Projekt FRECAR to część szerzej zakrojonej, zaplanowanej na 21 lat współpracy z WWF, w ramach której zamierzamy wyzerować nasze historyczne emisje CO2. Dzięki temu uda nam się osiągnąć Dożywotnią Neutralność Węglową oraz przekroczyć cel neutralności węglowej na rok 2030, a także osiągnąć cele w zakresie ograniczenia śladu węglowego naszego łańcucha dostaw.

David Briggs, prezes Grupy VELUX.

W ramach komentarza do oficjalnego zatwierdzenia i uruchomienia projektu FRECAR Tom Okello, Dyrektor wykonawczy Krajowego Zarządu Lasów Ugandy, zadeklarował, że bardzo się cieszy z projektu, który powinien przyczynić się do regeneracji utraconych lasów w tym obszarze. W latach 2005–2015 region ten utracił ponad 60% powierzchni lasów.

Po formalnym spotkaniu, rozpoczynającym projekt oraz specjalnych spotkaniach technicznych w lipcu, na jesieni 2021 r. powinno rozpocząć się sadzenie drzew. Proces potwierdzania redukcji emisji dwutlenku węgla w Ugandzie powinien dobiec końca w pierwszej połowie 2022 r. Monumentalny projekt regeneracji i ochrony lasów FRECAR stanowi fundament Wizji 2040 oraz Krajowego Planu Rozwoju III Ugandy. Skupienie się na zachowaniu korytarzy leśnych sprawi, że odegra on istotną rolę w dążeniach rządu Ugandy do przywrócenia stanu środowiska z 1990 roku.

Zakłada się, że realizacja projektu FRECAR potrwa 20 lat, a obecnie trwa etap wdrażania. Obejmuje on plany sadzenia drzew w celu wspierania naturalnej regeneracji lasów. Będą też podejmowane inne działania skierowane na zapobieganie wylesianiu i degradacji (REDD) – przede wszystkim skupione na przyczynach wylesiania i degradacji obecnych lasów naturalnych. Wszystkie te działania będą odbywały się przy bliskiej współpracy lokalnych społeczności i innych stron zaangażowanych. WWF-Uganda będzie monitorować region Kagombe-Bugoma przez najbliższe 10 lat. Ma to na celu określenie wpływu projektu na emisje dwutlenku węgla, bioróżnorodność, społeczności i poszczególne gospodarstwa domowe w tym regionie.
Współpraca organizacji WWF i Grupy VELUX – wspólna neutralizacja historycznych emisji CO2 firmy VELUX

WWF International i Grupa VELUX realizują jeden z najambitniejszych firmowych projektów w zakresie ochrony klimatu i środowiska, zakładający neutralizację przeszłych i przyszłych emisji dwutlenku węgla firmy. To zobowiązanie stanowi część historycznej 21-letniej globalnej współpracy Grupy VELUX i organizacji WWF International, która umożliwi firmie osiągnięcie Dożywotniej Neutralności Węglowej do 2041 r.

Grupa VELUX dołączyła do SBTi (Science Based Targets Initiative) oraz zobowiązała się przestrzegać najambitniejszego celu porozumienia paryskiego, tzn. utrzymania wzrostu temperatury na poziomie 1,5°C, a dodatkowo chce do 2030 roku stać się firmą neutralną węglowo oraz o połowę obniżyć emisje CO2 w całym łańcuchu dostaw. W efekcie historyczny ślad węglowy Grupy VELUX – 5,6 mln ton CO2, z uwzględnieniem nadwyżki na poziomie 25%, (zakres 1 i 2), wyemitowane od założenia firmy w 1941 r. – zostanie zneutralizowany dzięki pięciu projektom regeneracji i ochrony lasów opracowanym i realizowanym przez WWF. W ramach tej wieloletniej współpracy WWF i Grupa VELUX będą skutecznie realizować cele w oparciu o wspólne dążenie do ochrony i regeneracji lasów na całym świecie.

Więcej informacji na temat inicjatywy Dożywotnia Neutralność Węglowa oraz projektów ochrony lasów stanowiących fundament współpracy z WWF na stronie Velux | WWF (panda.org).

I – Nie istnieje obecnie żadna standardowa metodologia obliczania historycznego śladu węglowego. Często brak wiarygodnych wskaźników emisji i danych dotyczących zużycia energii z przeszłości. Dlatego też Grupa VELUX opracowała własną metodę obliczania emisji dwutlenku węgla od momentu założenia. Metoda bazuje na korporacyjnym standardzie sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych (Korporacyjny standard GHG Protocol) zastosowanym do danych historycznych. Ta nowatorska metodologia wraz z założeniami leżącymi u jej podstaw została niezależnie zweryfikowana przez Carbon Trust oraz ekspertów z organizacji WWF.

II– definicja zakresów 1 i 2. Zakres 1 (emisje bezpośrednie powstałe w źródłach będących własnością firmy bądź przez nią nadzorowanych, np. obiektach firmy, samochodach firmowych). Zakres 2 (pośrednie energetyczne emisje powstałe w wyniku zużywania zakupionej energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej, chłodu i ogrzewania zużytych przez daną firmę).

III – definicja zakresu 3 obejmuje wszystkie pozostałe pośrednie emisje powstałe w całym łańcuchu wartości firm (tzn. nabyte towary lub usługi, gospodarka odpadami i transport).

IV – Inicjatywa Science Based Targets Initiative zachęca firmy do wyznaczania celów bazujących na badaniach naukowych oraz prześcigania konkurencji na drodze do gospodarki niskowęglowej. Inicjatywa jest wynikiem współpracy pomiędzy CDP, United Nations Global Compact, Światowym Instytutem Zasobów Naturalnych (WRI) i organizacją WWF na rzecz jednego z zobowiązań koalicji We Mean Business. Inicjatywa określa i promuje najlepsze praktyki w zakresie wyznaczania celów w oparciu o wiedzę naukową, oferuje zasoby i wskazówki pozwalające zmniejszyć utrudnienia w wyznaczaniu celów, a także niezależnie ocenia i zatwierdza cele przedsiębiorstw.

V - https://www.mwe.go.ug/sites/default/files/State%20of%20Uganda%27s%20Forestry-2015.pdf

VI – ustalony na poziomie krajowym wkład (NDC) to wyraz wysiłków każdego kraju na rzecz ograniczenia krajowych emisji i dostosowania się do skutków zmiany klimatycznej. Porozumienie paryskie (art. 4 ust. 2) wymaga, aby każda ze stron przygotowała, przekazała i utrzymywała kolejne wkłady ustalone na poziomie krajowym (NDC), które zamierza osiągnąć. Strony stosują krajowe środki łagodzące, mające na celu osiągnięcie celów takich wkładów. Więcej informacji https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs/nationally-determined-contributions-ndcs

    Więcej o:

Skomentuj:

Projekt regeneracji lasów