Podstawowe warunki ważności i nieważności testamentu

red.

Testament ważny

1) zawiera wolę jednego spadkodawcy (wykluczone są testamenty wspólne, np. małżonków);

2) został sporządzony lub odwołany osobiście (nie można upoważnić innej osoby do określenia spadkobiercy bądź przedmiotu spadku);

3) był spisany przez spadkodawcę, który miał pełną zdolność do czynności prawnych (do takich czynności nie są zdolne osoby niepełnoletnie oraz te, które zostały ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo);

4) został sporządzony dobrowolnie, bez nacisku ze strony osób trzecich;

5) nie może być sprzeczny z ustawą, czyli z kodeksem cywilnym (dotyczy to przede wszystkim wymagań formalnych testamentu; bezwzględnie testament musi być podpisany przez spadkodawcę oraz musi on umieścić na nim datę).

Testament nieważny

1) zawiera rozporządzenie więcej niż jednego spadkodawcy;

2) został sporządzony lub odwołany nie osobiście przez spadkodawcę lecz np. przez przedstawiciela bądź pełnomocnika;

3) był spisany przez osobę niepełnoletnią lub ubezwłasnowolnioną albo z różnych powodów nieświadomą lub niezdolną do swobodnego podejmowania decyzji i wyrażenia swej woli (np. która znajdowała się pod wpływem leków lub została dotknięta chorobą psychiczną);

4) został sporządzony pod wpływem przymusu, groźby, której autor skłonił spadkodawcę do napisania testamentu o określonej treści;

5) został sporządzony pod wpływem istotnego błędu, np. spadkodawca został wprowadzony w błąd przez własnego syna, który zapewniał go, że przejmie rodzinną firmę i będzie ją nadal prowadził, gdy w rzeczywistości negocjował już warunki jej sprzedaży.

Podstawa prawna:

1 Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (DzU z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.); 2 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (DzU nr 148, poz. 1564); 3 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (DzU z 1996 r. nr 154, poz. 753 ze zm.).

    Więcej o:

Skomentuj:

Podstawowe warunki ważności i nieważności testamentu